Activităţi

Proiectul cuprinde 5 activități, dupa cum urmează:

Activitatea nr. 1. ANALIZA

Aceasta activitate va furniza o bază de date care va putea fi utilizată nu doar pentru adaptarea, din perspectivă didactică, a cursurilor (pe baza modelului prevazut de CNQ) dar şi pentru actualizarea/ definirea/ implementarea instrumentelor şi metodelor necesare realizării de competenţe privind ”Cultura antreprenorială”. Proiectul intenţionează să valorifice experienţa dobândită în această etapă preliminară transformand-o într-un Observator permanent al dinamicilor economiei regionale, coordonat de consorţiul inter-universitar. În acest mod, datele obţinute în cadrul acestui proiect vor putea fi în permanenţă actualizate şi completate cu informaţii suplimentare.

Rezultate aşteptate:

A) Realizare şi livrabile
-1 bună practică pentru identificarea şi analiza nevoilor profesionale;
-1 reţea informatizată prin intermediul unui site web ce leagă partenerii transnaţionali [ID 227] Home;
-1 clasificare (sectorială şi regională) a nevoilor profesionale [ID 10];
-1 studiu privind obstacolele în calea participării la învăţământul superior [ID 224];
-1 model de prognoză a cererii şi 1 sistem teritorial pentru monitorizarea continuă a cererii;
-1 consorţiu universitar (deschis) transnaţional [ID 227];

B) Output
-200 de societăţi analizate în vederea actualizării structurii profesiilor [ID 219] [ID 222];
-10 tipuri de profesii analizate juxtapunând structura nevoilor firmelor peste structura competentelor prevăzute în programele de studii [ID 219] [ID 222] [ID 223];
-1000 de chestionare distribuite studenţilor [ID 220] [ID 224];
-300 de interviuri cu potenţialii studenţi, rezidenţi ai zonelor rurale [ID 224];
-200 de operatori instruiţi prin intermediul unui curs privind tehnicile de identificare a cererii de tipuri de profesii;

C) Impact
-timpi de răspuns diminuaţi
-caracterul exhaustiv al instruirilor redus


Activitatea nr. 2. COMUNICARE, INTEGRARE DE SISTEME ȘI DEZVOLTAREA ACCESULUI LA STUDIU

O parte din resursele destinate acestei activităţi sunt destinate consolidării reţelei internaţionale prin constituirea unui consorţiu. Reţeaua reprezintă premiza fundamentală pentru experimentarea şi reinginerizarea ciclurilor de studiu pe baza ”Principiului Transparenţei” şi a clasificării oferite de Cadrul Naţional al Calificărilor, care va fi realizată în următorul grup de activităţi.

Rezultate aşteptate:

A) Realizare şi livrabile
-1 seminar de deschidere a proiectului
-1 seminar de prezentare a rezultatelor/bunelor practici, la încheierea proiectului
-15 project-work pentru cadrele din învăţămantul superior pentru elaborarea de planuri de marketing şi comunicare în vederea creşterii accesului la cursuri [ID 218]
-10 proiecte de studiu transnaţionale privind tehnicile de orientare profesională şi consiliere a studenţilor [ID 227]

B) Output
-50 de cadre însărcinate cu activităţile de orientare, instruite prin intermediul proiectelor de tip project-work transnaţionale [ID 221]
-100 de cadre din învăţământul superior care participă la seminarii şi la project-work [ID 223]

C) Impact
-Nivel de acces la învăţământul superior ridicat, în principal în rândul locuitorilor din zonele rurale;
-Număr de reţele transnaţionale la care participă universităţile partener crescut;

D) Rezultat
-500 de studenţi care pot utiliza serviciul de orientare şi asistenţă personalizată pentru studiu [ID 224]


Activitatea nr. 3. REVIZUIREA CALIFICĂRILOR ŞI A STRUCTURII COMPETENŢELOR

Se va pleca de la rezultatele obţinute în urma analizei nevoilor şi a proceselor antreprenoriale şi vor fi verificate programele de studiu prin organizarea de grupuri ţintă cu antreprenorii şi personalul implicat în dezvoltarea şi gestionarea calificărilor (inclusiv din universităţi transnaţionale).

O parte a activităţii este destinată verificării sustenabilităţii competenţelor şi profilelor profesionale pe baza dinamicilor de dezvoltare teritorială (regiunea în care se află universitatea) şi sectorială.

În ceea ce priveşte „Principiul Comunitar al Transparenţei” este prevăzută revizuirea programelor de studiu pe baza directivelor privind Cadrul Naţional al Calificărilor şi a diplomelor de studii, aplicând recomandările Consiliului CE (5/09/2006, COM 2006/0163) şi a principiilor „Procesului de la Bologna”.

Rezultate aşteptate:

A) Realizare şi livrabile
-1 Sistem Informatizat pentru managementul de proces al sistemului de gestionare a calităţii şi trasabilităţii studenţilor şi programelor de studii [ID 218]
-4 laboratoare didactice pentru specializarea studenţilor (licenţiaţi şi masteranzi) prin intermediul project-work concordate cu firmele şi cu centrele de cercetare [ID 224]
-1 platforma Business-game pentru aplicarea TIC în cazul metodologiilor de predare
-1 proces de verificare şi validare a competenţelor non formale şi informale
-1 model de coordonare şi integrare a învăţământului superior cu instruirea permanentă şi cu învăţarea pe parcursul întregii vieţi
-1 acord de recunoaştere a creditelor pe baza sistemului ECTS şi 1 acord pentru sistemul ECVET [ID 227]

B) Output
-10 calificări analizate şi dezvoltate prin aplicarea modelelor Cadrului Naţional al Calificărilor [ID 219 ] [ID 222]
-100 de studenţi instruiţi prin proiecte pilot pentru iniţierea laboratoarelor didactice
-4 programe de masterat conforme cu CNC [ID 219 ] [ID 222]
-5 universităţi sprijinite [ID 217

C) Impact
- Creşterea nr. de acorduri între operatorii din învăţământul superior în vederea aplicării sistemului ECTS şi a sistemului ECVET [ID 227]
-o mai mare calificare a pieţei muncii la nivel local şi regional

D) Rezultat
- 40% dintre universităţile sprijinite au primit acreditare prin prisma noilor standarde de asigurare a calităţii [ID 218]


Activitatea nr. 4. SERVICII COMPLEMENTARE PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE SI PROGRAME DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE

Proiectul mobilizează resurse pentru crearea şi operaţionalizarea unor servicii care fac ca intrarea pe piaţa muncii să fie o continuare firească a programului de studii şi nu un obiectiv de sine stătător.

În acest sens, proiectul prevede trei niveluri de intervenţie:
- Orientarea în muncă printr-o mai bună identificare şi analiză a punctelor forte, a punctelor slabe şi a potenţialului studenţilor;
- Servicii de asistenţă pentru studenţii care au aptitudinile şi competenţele necesare iniţierii unei activităţi economice autonome;
- Competenţele organizaţionale şi manageriale (cultura antreprenorială) pe care licentiaţii trebuie să le dobândească pentru a putea începe în mod optim propriul traseu profesional.

Rezultate aşteptate:

A) Realizare şi livrabile
-1 bună practică privind procesele de orientare
-1 acord încheiat cu 4 universităţi străine pentru mobilitatea studenţilor [ID 227]
-1 serviciu calificat şi gestionat în comun la nivelul consorţiului pentru asistarea şi orientarea studenţilor în vederea integrării pe piaţa muncii [ID 224]
-1 serviciu calificat şi gestionat în comun la nivelul consorţiului pentru asistarea studenţilor în vederea iniţierii unei activităţi autonome şi de tip spin-off [ID 224]
-6 “proiecte pilot” transnaţionale privind tehnicile de role-plaing în contextul căutării active a unui loc de muncă şi a evaluării potenţialului [ID 224]

B)
-100 operatori calificaţi pentru implementarea procesului de orientare în muncă şi de iniţiere a activităţilor autonome

C)
-Reducerea termenelor de aşteptare a integrării pe piaţa muncii
-Creşterea competitivităţii firmelor printr-un nivel înalt al culturii antreprenoriale şi a competenţelor manageriale a licenţiaţilor

D)
-15 cursuri privind cultura antreprenorială şi dezvoltarea competenţelor manageriale, destinate licenţiaţilor [ID 224]
-15 universităţi asistate [ID 219]


Activitatea nr.  5. MANAGEMENTUL ŞI COORDONAREA PROIECTULUI


În această categorie sunt cuprinse toate activităţile de management ( direct, indirect, formal sau efectiv) ale proiectului, inclusiv activităţile pentru achiziţiile publice şi implementarea sistemului informatic.

Proiectul prevede redactarea unei organigrame funcţionale pe activităţi care înglobează matricea responsabilităţilor fiecărui expert (pe termen scurt şi pe termen lung) precum şi grupurile de lucru.

Echipa de management a proiectului este compusă din:
a) manager de proiect;
b) asistent manager de proiect,
c) responsabil financiar,
d) consilier juridic.

În afara echipei de management, proiectul prevede alte două grupuri, respectiv:

- “Grupul de Coordonare Generală” (GCG): este compus din cei 10 reprezentanţi ai partenerilor (experţi pe termen lung) şi reprezintă organismul de suport al managerului de proiect în programarea generală a activităţilor.

- “Comitetul Tehnico-Ştiinţific” (CTS), este compus din patru experţi pe termen lung cu specializări specifice fiecărei activităţi prevăzute în cadrul proiectului care au sarcina de a organiza şi de a implementa activităţile şi sub-activităţile proiectului (proiectarea tehnică şi executivă). CTS încredinţează şi coordonează acţiunile experţilor pe termen scurt şi a oricăror alte resurse implicate, defineşte programarea acţiunilor, primeşte raportările tehnice ale partenerilor şi elaborează raportările tehnice către AMPOSDRU. CTS îi revine organizarea tehnică şi ştiinţifică a acţiunilor şi activităţilor şi managementul procesului de monitorizare a fiecărei activităţi în parte şi a rezultatelor obţinute. CTS va raporta managerului şi GCG toate informaţiile şi datele necesare luării deciziilor strategice şi operaţionale.

Organizarea generală (în sarcină GCG) şi proiectarea executivă (în sarcina CTS) prevăd un sistem de raportare care va permite identificarea imediată a eventualelor disfuncţionalităţi şi devieri de la rezultatele programate şi intervenţia „din mers” asupra acestora.

Procesul de monitorizare internă, are în obiectiv programarea executivă a activităţilor (detaliate din punct de vedere tehnic de către CTS) şi are ca scop verificarea corespondenţei dintre execuţie şi proiectare.

Sunt prevăzute trei tipuri de activităţi de control:
1) programate: în sistem informatic (cu ajutorul unui software specific de management de proiect) precum şi prin raportări periodice
2) neprogramate: vizite ale managerului de proiect şi ale membrilor CTS în perioadele de furnizare a cursurilor şi a serviciilor prevăzute de proiect.
3) grile de evaluare a furnizorului de servicii de către beneficiarii serviciilor şi de către participanţii la cursuri care vor trebui să-şi exprime propriile opinii asupra activităţilor.

Nivelul adecvat de control financiar va fi asigurat de prezenţa în echipa de implementare a unui auditor şi a unui expert contabil.

În afara echipei de management şi a celor două grupuri directoare organigrama proiectului prevede alţi 19 experţi pe termen lung. Echipa de implementare a proiectului se completează cu personalul auxiliar, implicat în activităţi administrative, contabile şi de secretariat.

Rezultate aşteptate:

-1 sistem informatic de programare, control şi monitorizare