Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare
şi valorificarea competenţelor informale


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

TITLU: Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale

COD: ID 63252

Valoare: 9.690.000 lei

Contract POSDRU/ 86 /1.2/S/63252

Data de începere: 1.12.2010
Data de finalizare: 30.11.2013

Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior

Tipul proiectului: Naţional

Clasificarea domeniilor: Rural şi urban

Locaţia proiectului:

• România
• Regiunile : Sud-Est, Nord-Est, Vest, Bucureşti-Ilfov 
• Judeţe: Galaţi, Bacău, Bucureşti, Timiş.


Obiectivul proiectului:

            Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare.

           Pentru o mai bună prezentare a scopului proiectului, în continuare sunt enumerate obiectivele specifice activităţilor proiectului:

1) implementarea Sistemului Naţional de Calificare în Învăţămantul Superior

2) revizuirea şi îmbunătăţirea programelor de licenţă şi masterat în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţămantul Superior în domeniul economic şi juridic, in vederea definirii unei structuri didactice împărţită pe competenţe, în coerenţă cu cererea de de pe piaţa muncii

3) consolidarea acţiunilor de inovare, cooperare şi formare în contextul creării unei reţele de universităţi din diferite state membre UE, mediul de afaceri şi centrele de cercetare, în scopul susţinerii mobilităţii şi accelerării aplicării principiilor Cadrului European al Calificărilor.

4) definirea unor programe de instruire complementare care să pună în valoare şi să integreze competenţele tehnice cu aptitudinile şi abilităţile personale în muncă

5) îmbunătăţirea capacităţii universităţilor privind furnizarea de calificări superioare adaptate la exigenţele schimbărilor continue ale pieţei muncii;

            Obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivele fixate pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2. Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor. Proiectul prevede crearea unui consorţiu universitar deschis, format din universităţi din România şi din alte state membre UE la care participă (iniţial) cele 8 universităţi partener. Prin aplicarea ”Principiului Transparenţei Calificărilor” precum şi a metodologiei de revizuire prevazută de către CNCIS se urmăreşte:

- încurajarea mobilităţii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii;

- sprijinirea accesului tuturor cetăţenilor la programele de instruire şi formare din învăţământul superior,

- îmbunătăţirea capacităţii managerilor şi întreprinzătorilor de evaluare a profilului, conţinutului şi probităţii diplomelor de pe piaţa muncii,

- acordarea posibilităţii furnizorilor de instruire de a compara propriile profile şi programe de studiu cu cele ale altor instituţii similare,

- definirea unei abordări comune privind transferul rezultatelor învăţării de la un sistem la altul;

- definirea unui cod de referinţă comun pentru sistemele de instuire şi formare bazate pe rezultatele învăţării

       

         Obiective orizontale ale POS DRU:

Egalitate de şanse

            Unul dintre principiile fundamentale al proiectului este acela al “abordării integrate a egalităţii de gen” (Gender mainstreaming) principiu care ghidează atât planificarea cât şi implementarea activităţilor din proiect. Problemele lucrătorilor de sex feminin sunt luate în considerare şi analizate din urmatoarele puncte de vedere, în scopul identificării şi, acolo unde este posibil, a eliminării cauzelor discriminărilor şi a valorificării activcităţii profesionale a femeilor: - în ceea ce priveşte obiectivul de dezvoltare a competenţelor cadrelor din instituţiile de FPC, activităţile de instruire şi asistenţă de specialitate vor ţine cont de caracteristicile specifice femeilor, insistând pe dezvoltarea unor insturmente operaţionale care se leagă cel mai bine de caractericticile femeilor care operează în domeniul formării - proiectul alocă minimum 50% din participarea la cursuri şi servicii specifice, femeilor din instituţiile de instrire şi liberelor profesioniste din acest sector; - în revizuirea structurii competenţelor, proiectul va lua în considerare capacităţile native ale femeilor, transformând diversitatea în puncte de valorificat (dezvoltarea profesiilor pe baza abordării integrate a egalităţii de gen” (Gender mainstreaming) - în planificarea comunicării obictivelor proiectului şi pentru promovarea serviciilor şi cursurilor proiectului se va ţine cont de acele canale şi forme de comunicare care pot implica, într-o cât mai mare măsură, femeile.

 

Dezvoltare durabilă

            Conceptul de sustenabilitate însoţeşte toate activităţile prevăzute în proiect, pe baza acestui principiu fiind constituit şi parteneriatul pentru proiect, astfel încât rezultatele sale să poată pune în valoare activităţile prezente şi viitoare ale Universităţilor. Pornind de la premisa că prima garanţie a respectării principiului sustenabilităţii, în acest caz, este dată de analiza problemelor întâmpinate în procesele de formare şi de studiul cererii de profesii de pe piaţă, enumerăm elementele care probează sustenabilitatea rezultatelor.

1) REŢELE ŞI SISTEME DE MONITORIZARE A CERERII DE PROFESII ÎN VEDEREA ADAPTĂRII CALIFICĂRILOR PROFESIONALE LA ACEASTĂ CERERE (CONSORŢIUL INTER-UNIVERSITAR TRANSNAŢIONAL) Proiectul va realiza şi va transfera universităţilor sistemele de monitorizare a nevoilor de pe piaţă şi va actualiza competenţele cadrelor din învăţământul superior în acest sector. Astfel, cadrele care elaborează programe de studiu şi responsabilii facultăţilor vor fi capabili să verifice în mod constant funcţionarea acestui sistem şi să îl adapteze cerinţelor, inclusiv în funcţie de relaţiile internaţionale cu alte universităţi şi de mobilitatea la nivel transnaţional a studenţilor

2) CATALOG AL OFERTEI DE FORMARE ŞI AL SERVICIILOR DE ORIENTARE A STUDENŢILOR (COMPETENŢE PRIVIND CULTURA ANTREPRENORIALĂ) Proiectul prevede realizarea unui catalog actualizat pentru CNC (conceput în comun de toate instituţiile universitare care participă la Consorţiul Transnaţional)

3) REALIZAREA UNUI EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ LOCALĂ ÎN FPC ŞI TRANSFERUL ACESTEI EXPERIENŢE Proiectul prevede elaborarea unui exemplu de bună practică în orientare şi formare a angajaţilor, exemplu care va fi elaborat prin analiza experienţei de proiect şi diseminat atât la nivel interregional.

4). PARTENERIAT: CONSORŢIU INTERUNIVERSITAR PENTRU DEZVOLTAREA CALIFICĂRILOR TEHNICE ŞI A CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR Partenerii proiectului se angajează să menţină parteneriatul constituit pentru implementarea activităţilor proiectului activ şi deschis. Consorţiul universitar reprezintă un model de “Integrare a sistemelor (Educaţie-Formare-Muncă) întrucât este prevazută participarea (la anumite reuniuni de lucru) a mai multor reprezentanţi şi experţi din domeniul formării profesionale, a diferitor consultanţi din cadrul companiilor precum şi a managerilor mai multor companii). Scopul principal al constituirii Consorţiului este acela de a sprijini procesul de adaptare permanentă a profilurilor profesionale şi a calificărilor universitare, iar înscrierea în acest Consorţiu prevede semnarea de acorduri de mobilitate şi schimb între studenţi, în principal între universităţi. Schimbul între studenţi (în logica programelor LLP) urmăreşte omogenizarea învăţământului superior, prin intermediul unor astfel de experiente transnaţionale.

6) SUSTENABILITATEA REZULTATELOR DIN PERSPECTIVA COMPETITIVITĂŢII ŞI A DEZVOLTĂRII ECONOMICE (EFECT MULTIPLICATOR) Aspectul fundamental este efectul multiplicator pe care proiectul Îl va genera, reprezentat de cele trei faze Cerere-Formare-Dezvoltare care reprezintă aplicarea în proiect a aşa-numitului Triunghi al cunoaşterii. Aplicarea Triunghiului cunoaşterii şi a Efectului multiplicator se realizează în urmatoarele etape:

I etapa – proiectul va transfera furnizorilor de instruire instrumentele necesare identificării nevoii de formare, sub toate aspectele sale (inclusiv structura competenţe – obiectiv);

a II-a etapa: în urma analizei cererii pot fi concepute şi elaborate programe care să răspundă aşteptărilor angajaţilor din cadrul companiilor

a III-a etapa – Consecinţa unui bun nivel de formare va fi creşterea eficacităţii şi eficienţei angajaţilor, premiza fundamentală a competitivităţii si dezvoltării firmelor. Dezvoltarea generează, prin ea însăşi, o nouă cerere de formare, în vederea menţinerii nivelurilor adevcate de competitivitate în contextul economiei globale.

Inovare şi TIC

            Inovare şi TIC Tehnologiile informaţiei şi comunicării vor fi utilizate pe scară largă în activităţile proiectului. În principal, TIC vor fi utilizate în trei situaţii: - pentru organizarea, coordonarea şi monitorizarea datelor privind activităţile proiectului şi, în principal, pentru culegerea datelor privind cererea de profiluri profesionale exprimată de companii - proiectul prevede un curs de formare specific gestionării proiectelor şi proceselor, cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi, în principal cu ajutorul programelor Microsoft Project şi Microsoft Visio pentru gestionarea calităţii proceselor didactice - în cadrul activitiăţilor prevăzute pentru adaptarea ciclurilor didactice, va fi experimentată o platformă de dezvoltare a capacităţii de analiză prin sisteme informaţionale de business-game - în cadrul programelor de orientare a studiilor, proiectul prevede realizarea unui website (o secţiune separată a website-ului proiectului) pentru auto-analiza şi orientarea primară a studenţilor - pentru toate cele zece calificări profesionale proiectul prevede o atentă analiză a competenţelor informatice ale studenţilor, în raport cu tendinţele inovatoare în managementul firmelor.

Îmbătrânire activă

            Îmbătrânirea activă este un obiectiv indirect al proiectului şi se leagă de planificarea laboratoarelor antreprenoriale şi incubatoarelor de afaceri. Mai precis, Universităţile şi companiile vor încerca să definească programe care să faciliteze îmbătrânirea activă prin transformarea experienţei lucrătorului învârstă (peste 50 de ani) în metoda de lucru pentru tinerii studenţi. Cu alte cuvinte se va încerca studierea metodelor şi instrumentelor de învăţare a lucrătorului învârstă de a fi un tutore şi de a reuşi să coordoneze grupuri de lucru formate din studenţi, în cadrul proiectelor tip project-work desfăşurate la nivelul companiilor ( cu scopul creării de spin-off, incubatoare de servicii şi a definirii de modele de colaborare între lucrătorul vârstinc şi tânărul licenţiat.

 

Abordare transnaţională

            Abordarea transnaţională se realizează prin constituirea consorţiului interuniversitar. În prima fază Consorţiul va fi format din 8 universităţi partener în cadrul acestui proiect. Însă, obiectivul acestuia este de a se dezvolta astfel încât să atragă înscrierea şi altor universităţi române şi străine. Principalele sarcini ale consorţiului vor fi:

- organizarea de reuniuni de lucru în vederea schimbului de metode şi instrumente necesare actualizării calificărilor profesionale;

- gestionarea unui observator permanent al structurii competenţelor şi calificărilor;

- sprijinirea mobilităţii studenţilor prin organizarea de cursuri integrate legate de organizarea companiilor;

- dezvoltarea de metode şi instrumente pentru sprijinirea capacităţii transversale a tinerilor de a dobândi o cultură antreprenorială;

- organizarea unor sesiuni de comunicări pentru responsabilii facultăţilor care se ocupă de definirea programelor de studii;

- actualizarea competenţelor cadrelor universitare legate de sistemele privind trasabilitatea şi asigurarea calităţii;

- facilitarea schimbului de bune practici în UE în contextul dezvoltării calităţii învăţământului superior;

- organizarea de programe de masterat inter-universitare în vederea specializării competenţelor;

- sprijinirea şi stimularea relaţiilor dintre mediul universitar şi cel privat.

 

         Abordare interregională:

         Ideea colaborării între entităţile care vor implementa proiectul în parteneriat s-a născut în încercarea de a da curs cerinţelor resimţite la nivel european privind accesul, progresul în cariera universitară şi mobilitatea studenţilor şi absolvenţilor în vederea creării unei structuri coerente de organizare şi clasificare a calificărilor, a deschiderii sistemului de formare universitară faţă de mediul economic şi social şi a asigurării concordanţei între cererea şi oferta de educaţie şi formare. Ideea proiectului a venit concomitent cu prima acţiune comună deoarece partenerii au înţeles că autonomia universitară şi responsabilitatea optimizării curriculei universitare în afara unui parteneriat solid nu pot asigura lizibilitatea şi convergenţa rezultatelor învăţării într-o economie competititivă dinamică şi tot mai exigentă în ceea ce priveşte nevoia de profesionalism pe piaţa muncii. Din această perspectivă de acţiune a rezultat obiectivul comun ce conferă valoare adaugată învăţământului superior la nivel regional: crearea unei relaţii stabile cu piaţa muncii în măsura a permite persoanelor să fie proactive şi să răspundă cu promptitudine cerinţelor de profesionalitate cunoscute.