Verksamhetsplan‎ > ‎

Verksamhetsplan 2018

Antagna på Kongressen 2017-11-12

Medlemmar

Ung Media Sverige vill fortsätta växa i medlemsantal. Detta är viktigt för förbundets hållbara finansiering och för medlemsföreningars stabilitet. Vi vill också nå ännu fler - för att kunna göra ännu större skillnad.


Förbundet har idag en homogen medlemsbas och strävar därför efter att rekrytera fler personer med olikheter. Exempelvis genom större geografisk och verksamhetsmässig spridning men även genom att nå socioekonomiskt utsatta områden.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Upprätta en handlingsplan för hur förbundet medvetet kan arbeta med att nå fler grupper.

 • Genomföra en kartläggning över olika typer av medieverksamhet för att nå fler unga med annan typ av medieverksamhet än vad förbundet rymmer nu och vilka andra typer av engagemang som kan erbjudas.

 • Utveckla en marknadsföringsstrategi för att öka medlemsantalet och få en större spridning - både nationellt och socialt.  

 • Kartlägga och skapa kontakt med unga medieproducenter i grundskolor, gymnasium, folkhögskolor och universitet - samt med unga yrkesverksamma medieproducenter och icke vinstdrivande medieaktörer - för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

Medlemsservice

Samarbeten:

Ung Media Sverige vill erbjuda medlemsföreningarna möjlighet att få insyn i mediebranschen. För att det ska kunna ske samarbetar vi till viss del med olika aktörer som kan erbjuda expertis och möjlighet till insyn i deras verksamhet. Men fler samarbeten bör ingås och fördjupas.


Ung Media Sverige vill under kommande år arbeta med politisk påverkan och för att kunna lyckas med ett aktivt påverkansarbete behövs ett etablerat kontaktnät för att kunna vara tongivande inom förbundets intresseområde.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Kartlägga relevanta mediehus för studiebesök, kunskapsinhämtning och föreläsningar och initiera kontakt för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

 • Skapa kontakt med Public Service för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

 • Kartlägga och skapa kontakt med mediegymnasium, journalisthögskolor och folkhögskolor med medieinriktning för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.

 • Kartlägga lokala verksamheter som bibliotek och medielabb för att hitta verksamheter nära många medlemsföreningar och initiera kontakt för att informera om förbundets verksamhet och undersöka intresset för samarbete.


Föreningars finansiering

Ung Media Sverige arbetar ständigt för att kunna erbjuda föreningarna medlemsförmåner som gör föreningarna ekonomiskt stabila. Förbundet ska se över möjligheterna att erbjuda nya typer av bidrag och andra typer av stöd eller erbjudanden för att kunna köpa material, utrustning eller datorprogram.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Utreda möjligheterna att öka bidrag till föreningarna och om möjligt initiera detta.

 • Kartlägga aktörer som kan tänkas erbjuda föreningarna ekonomiska fördelar och initiera kontakt för att undersöka intresse för samarbete.

Utbildningar och workshops

Förbundets medlemsföreningar värderar utbildningar högt. Ung Media Sverige arbetar redan med att utbilda medlemsföreningar i offentlighetsprincipen, yttrandefrihet, källkritik och nätaktivism.


Det är viktigt att förbundet gör en kartläggning över vilka utbildningar som är relevanta och efterfrågas av medlemsföreningarna för att kunna tillgodose detta behov av utbildningar.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Kartlägga medlemmarnas behov av utbildningar och workshops.

 • Ta fram nya och utveckla befintliga utbildningar för att möta de behoven.

Föreningsservice

Under åren har Ung Media Sverige identifierat att medlemsföreningar har problem i överlämning mellan styrelser. Det leder ibland till att föreningar blir vilande eller lägger ner sin verksamhet. För att åtgärda problemet vill förbundet ha tydliga rutiner för att ge stöd och rådgivning.


Förbundet vill även erbjuda ett stöd till vid uppstart så att föreningarna blir starka och stabila från start men också ett överlämningsmaterial som underlättar när en ny styrelse ska ta över verksamheten.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Satsa på att öka redan existerande föreningars möjlighet att bli stabila och starkare i medlemsantal, resurser och förmåga att självständigt driva föreningen.

 • Möjliggöra kontakt med förbundet via kanaler som passar medlemmarna och erbjuda stöd och rådgivning i de kanalerna.

 • Ta fram ett stödmaterial för överlämning och erbjuda alla medlemsföreningar stöd vid uppstart och överlämning.

Distrikt

Ung Media Sverige vill utveckla sin distriktsverksamhet och stabilisera dessa. Förbundet har tre aktiva distrikt (Ung Media Stockholm, Ung Media Västra Götaland och Ung Media Uppsala) och arbetar för att de ska vara stabila och ha en långsiktig finansiering. För att underlätta för distrikten vill Ung Media Sverige förenkla administrationen och ser därför över hur distrikten enklast ska vara organiserade.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:


 • Kartlägga länsbidragen och gör upp en plan för vilka bidrag som går att söka och när de ska sökas för att ha god framförhållning.

 • Utreda vilken typ av organisering som är enklast för distrikten för att underlätta administration och medlemskap.

Påverkansarbete

Politisk påverkan

Till Kongressen 2017 presenterar förbundsstyrelsen förslag på ett politiskt program. Programmet innehåller konkreta politiska krav som förbundet vill driva kommande år. Under 2018 vill förbundet lägga grunden för detta arbete och börja arbeta aktivt med politisk påverkan. Detta för att kunna ha ett utbrett och strukturerat arbete med påverkan år 2020.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Ta fram en plan för att nå ut med förbundets politiska program.

 • Upprätta kontakter med relevanta makthavare och aktörer inom förbundets politiska områden, exempelvis statsråd och andra makthavare.

 • Aktivt delta på relevanta seminarier och diskussionsforum genom representation av förbundsstyrelsen.

 • Aktivt skriva remisser på utredningar och förslag som faller inom förbundets intresseområde.


Organisatorisk påverkan

Ung Media Sverige anser att organisering är ett viktigt medel för att kunna påverka och göra sina röster hörda. För att göra större skillnad är det av yttersta vikt att förbundet aktivt deltar i diskussioner tillsammans med andra organisationer med liknande syfte. Detta för att kunna påverka på större nationell och internationell nivå.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Utveckla och stabilisera förbundets nationella och internationella paraplyorganisationer samt skapa nya samarbetspartners för att möjliggöra politisk påverkan.


Finansiering

Ung Media Sverige har de senaste åren vuxit inte bara i medlemsantal utan även i finansiella termer. Förbundet har däremot slagit i ett tak där statsbidraget som delas ut av myndigheten MUCF inte ökar trots att vi blir fler medlemmar. Därför behöver Ung Media Sverige skapa nya källor till finansiering av verksamheten för att kunna växa.


Ung Media Sverige säljer redan till viss del utbildningar och föreläsningar till externa parter men i ganska låg omfattning. Det är därför en källa till finansiering som bör utvecklas.


Ung Media Sverige bör även se över hur delar av verksamheten som exempelvis Presskonferensen och Kongressen kan finansieras via sponsring. För att säkerställa att förbundet inte kompromissar med sina värderingar är det då viktigt med riktlinjer och rutiner för hur sådana samarbeten sker.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:

 • Utreda frågan om nya finansieringskällor och besluta om en handlingsplan för vad som ska göras för att säkra dessa källor.

 • Utreda vilka utbildningar och föreläsningar som passar att sälja externt och skapa en handlingsplan med rutiner för hur försäljning av utbildning och utbildningsmaterial ökar.

 • Ta fram och besluta om riktlinjer och rutiner för sponsorsamarbeten.


Nationella evenemang

Ung Media Sverige arrangerar årligen Kongressen och Presskonferensen för sina medlemmar. Kongressen är namnet på årsmöteshelgen som varje år hålls under våren för att bestämma vad förbundet ska arbeta med under det kommande verksamhetsåret. Under Kongressen får medlemsföreningarna möjlighet att påverka förbundet i den riktning de önskar, lyfta frågor och kandidera till olika förtroendeuppdrag inom förbundet.


Presskonferensen är Ung Media Sveriges utbildningshelg som hålls varje höst. Där samlas medlemsföreningar från hela landet för att medieproducera, gå på föreläsningar och workshops. Helgen är också ett tillfälle att knyta kontakter med likasinnade, inspirera varandra och utbyta erfarenheter.


Detta ska Ung Media Sverige göra under 2018:


 • Genomföra Kongressen våren 2018.

 • Genomföra Presskonferensen hösten 2018.

Comments