Stadgar

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Antaget av årsmötet 2000-01-05 
Reviderat av årsmötet 2002-05-05
Reviderat av årsmötet 2005-04-03 
Reviderat av årsmötet 2006-03-12 
Reviderat av årsmötet 2007-03-18 
Reviderat av årsmötet 2008-11-13 
Reviderat av årsmötet 2010-03-28 
Reviderat av årsmötet 2010-10-17 
Reviderat av årsmötet 2012-10-21
Reviderat av Kongressen 2013-12-01
Reviderat av Kongressen 2016-11-12
Reviderat av Kongressen 2017-11-12
Reviderat av Kongressen 2018-03-25

Definition

§1 Syfte

mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och uttrycka sig via media.
 

§2 Organisation

mom 1 Förbundets namn är Ung Media Sverige, även förkortat Ung Media.

mom 2 Förbundet är en nationell sammanslutning av föreningar som bedriver medieverksamhet.

mom 3 Förbundets huvudsakliga uppgift är att främja den verksamhet som bedrivs i medlemsföreningarna.

mom 4 Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet.

mom 5 Förbundet verkar i enlighet med demokratiska principer.

mom 6 Förbundet är ideellt.

mom 7 Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§3 Redovisningsår

mom 1 Förbundets verksamhetsår löper mellan ordinarie kongressers avslutande.

mom 2 Förbundets räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§4 Tolkning av stadgan

mom 1 Vid oklarheter om denna stadgas innebörd i samband med ordinarie eller extrainsatt kongress kan kongressen ta beslut om stadgetolkning.

mom 2 Vid oklarheter om denna stadgas innebörd som uppstår vid annat tillfälle än i samband med ordinarie eller extra insatt kongress kan förbundsstyrelsen besluta om stadgetolkning. I dessa fall ska verksamhetsrevisorerna informeras i samband med att så skett.


Medlemmar

§5 Medlemskap

mom 1 Behörighet till medlemskap äger alla ideella föreningar som bedriver medieverksamhet. Minst tre femtedelar av föreningens enskilda medlemmar måste vara mellan 6 och 25 år gamla.

mom 2 Medlemskap i förbundet uppnås efter skriftlig ansökan till förbundet, samt om den sökande föreningen uppfyller kraven för medlemskap. Förbundsstyrelsen beslutar om tolkning vid eventuella oklarheter. 

mom 3 Person som är medlem i medlemsförening kallas i den här stadgan för föreningsmedlem.

mom 4 Medlemskap i förbundet är avgiftsfritt.
 

§6 Utträde och uteslutning ur förbundet

mom 1 Medlemskap i förbundet upphör om medlemsföreningen under två på varandra följande år inte har inkommit med verksamhetsrapport till förbundsstyrelsen och inte heller under denna tid deltagit på kongress. Medlemskap i förbundet upphör också om medlemsföreningen inte längre uppfyller de krav som uppställs i denna stadga för behörighet till medlemskap.

mom 2 Medlemskap upphör med omedelbar verkan om medlemsförening skriftligen meddelar förbundsstyrelsen att utträde ur förbundet önskas.

mom 3 Uteslutning av medlemsförening kan ske om medlemsföreningen bryter mot förbundets stadgar, mot av förbundet eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att förbundet skadas eller förbundets ändamål och intressen motarbetas. Medlemsförening kan också uteslutas om föreningen ej fullgör betalningsskyldighet mot förbundet.

mom 4 Uteslutning av medlemsförening beslutas av kongressen.

mom 5 Förbundsstyrelsen kan tillfälligt stänga av en medlemsförening från förbundet tills dess att kongressen är samlad och kan besluta om uteslutning. Sådan avstängning innebär inte att medlemsföreningen vid kongressen förlorar röst-, närvaro-, yttrande- eller förslagsrätt.

mom 6 I det fall en föreningsmedlem gör överträdelser i likhet med vad föreningar kan enligt mom 3 även föreningsmedlemmen uteslutas från Ung Media. Om föreningsmedlemmen då fortsätter i den medlemmens verksamhet kan styrelsen även utesluta föreningen.Distrikt

§7 Syfte och organisation

mom 1 Distriktens syfte är att inom sitt geografiska område verka för förbundets syfte.

mom 2 Distrikten ska stödja och upprätthålla ett nära samarbete med medlemsföreningarna. Distrikten ska också upprätthålla ett nära samarbete med förbundsstyrelsen.

mom 3 Det åligger distrikt att tillmötesgå krav på lämnande av de uppgifter som förbundsstyrelsen behöver för att driva förbundets centrala verksamhet.

mom 4 Enskilda personer kan bli medlemmar i distrikten för att på så sätt vara anslutna till Ung Media utan att vara föreningsmedlem.

§8 Bildande, vilande distrikt och upplösning av distrikt

mom 1 Distrikt kan bildas efter godkännande av förbundsstyrelsen. Bildande av distrikt sker genom ett konstituerande årsmöte dit alla förbundets medlemmar inom det geografiska området bjuds in. Efter konstituerande årsmöte beslutar förbundsstyrelsen om distriktet ska antas till förbundet.

mom 2 Distriktens geografiska indelning beslutas om av förbundsstyrelsen. Uppdelning eller sammanslagning av distrikt beslutas om av förbundsstyrelsen.

mom 3 Upplösning av distrikt kan ske på distriktsårsmöte. Ett distrikt anses vilande om ej distriktsårsmöte hållits stadgeenligt eller inom ett år från det senaste datum distriktsårsmöte kunde hållas stadgeenligt. Vilande distrikt kan upplösas av Kongressen. Vid upplösning av distrikt tillfaller dess tillgångar riksförbundet, efter att eventuella skulder betalats. 

§9 Stadgar

mom 1 Vid ändring av distriktens stadgar ska dessa godkännas av förbundsstyrelsen.

mom 2 Förbundsstyrelsen tillhandahåller exempelstadgar för distrikt. Dessa ska vara vägledande vid framtagning av distriksstadgar. Distriktsstadgarna ska alltid skrivas i enlighet med kapitlet "Distrikt" i dessa stadgar.

§10 Medlemmar

mom 1 Medlemmarna i distrikten är alla förbundets medlemmar inom distriktets geografiska område.


Kongress

§11 Ordinarie kongress

mom 1 Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

mom 2 Kongressen ska hållas en gång årligen innan 30 april.

mom 3 Förbundsstyrelsen kallar till kongressen.

mom 4 Kongressen ska utlysas högst 20 och minst 16 veckor innan kongressens öppnande på förbundets hemsida där tid och plats för kongressen skall framgå.

mom 5 Kallelse ska skriftligen ske till samtliga medlemsföreningar och distrikt högst tio och minst åtta veckor innan kongressens öppnande. Kallelsen ska innehålla förbundsstyrelsens förslag till beslut, instruktioner om hur föreningsmedlem ska gå tillväga för att lägga förslag samt hur nominering och en kandidatur till förtroendeuppdrag inom förbundet går till.

mom 7 Möteshandlingar ska skickas ut senast två veckor innan kongressens öppnande. Möteshandlingarna skall innehålla:
 

Förslag på dagordning

Förslag på arbetsordning

Verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår.

Ekonomisk berättelse för föregående räkenskapsår

Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.

Verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår.

Den av styrelsen beslutade budgeten för innevarande räkenskapsår.

Övriga förslag

Medlemmarnas förslag till kongressen med förbundsstyrelsens svar

Valberedningens förslag på kandidater till samtliga förtroendeuppdrag i förbundet


mom 8 För att kongressen ska vara beslutsmässig måste hälften av medlemsföreningarna ha ombud närvarande eller skriftligen meddelat att de inte avser närvara på kongressen.

mom 9 För att ett ärende ska tas upp på kongressen måste det ha lyfts genom ett förslag.

mom 10 På kongressen ska följande punkter behandlas:

Kongressens öppnande        

Val av mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare tillika rösträknare för kongressen

Fråga om kongressens beslutsmässighet

Fastställande av röstlängd

Fastställande av kandideringsstopp

Fastställande av dagordning

Presentation av verksamhetsberättelse för föregående räkenskapsår

Presentation av ekonomisk berättelse för föregående räkenskapsår

Presentation av revisionsberättelse för föregående räkenskapsår

Fråga om ansvarsfrihet avseende föregående räkenskapsår

Behandling av förslag

Val av förbundsordförande till förbundsstyrelsen

Val av vice förbundsordförande till förbundsstyrelsen

Fastställande av förbundsstyrelsens storlek

Val av ledamöter till förbundsstyrelsen      

Val av revisorer                                         

Val av ordförande till valberedningen

Fastställande av valberedningens storlek

Val av ledamöter till valberedningen

Kongressens avslutande

 

mom 11 Varje medlemsförening har rätt att välja och skicka ett (1) medlemsombud som har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen.

mom 12 Varje distrikt har rätt att välja och skicka två (2) ombud om har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen.

mom 13 Förtroendevalda i förbundet har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid kongressen.

mom 14 Anställda i förbundet har närvarorätt vid kongressen. Kongressen kan besluta av vid behov ge anställda i förbundet yttranderätt.

mom 15 Föreningsmedlem som inte företräder en medlemsförening har förslagsrätt samt i mån av plats närvaro- och yttranderätt vid kongressen.

§12 Extrainsatt kongress

mom 1 För extrainsatt kongress gäller som för ordinarie kongress, med undantag för vad som särskilt regleras i denna paragraf.

mom 2 Extrainsatt kongress ska hållas om förbundsstyrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av medlemsföreningarna kräver det.

mom 3 Extrainsatt kongress får endast behandla frågor som angivits i kallelsen.

mom 4 Förbundsstyrelsen ska utsända kallelse till extrainsatt kongress högst fyra och minst två veckor innan den extrainsatta kongressens öppnande. Kallelsen ska innehålla tid, plats, förslag på dagordning samt varför kallelse till extrainsatt kongress sker.

§13 Omröstning vid kongress

mom 1 Vid omröstning på kongressen gäller enkel majoritet förutom i de fall beslut enligt stadgan skall fattas med kvalificerad majoritet.

mom 2 Nedlagda röster räknas ej vid omröstning på kongressen.

mom 3 Vid lika röstetal ska lotten avgöra.


mom 4 Sluten omröstning ska ske vid personval om någon begär det.

mom 5 Vid kongressen ska röstningsmetod fastslås i arbetsordningen, den metod som används ska leda till att välja kandidaten som föredras av flest vid mötet.

 

§14 Stadgeändring

mom 1 För att ändring i denna stadga ska kunna ske måste ändringen föreslås i ett förslag till kongressen.

mom 2 Förslag om stadgeändring måste vara inkommet till förbundsstyrelsen senast 12 veckor innan kongressens öppnande. Det måste framgå i kallelsen till kongressen att fråga om stadgeändring ska behandlas.

mom 3 Beslut om att ändra i denna stadga måste fattas med minst två tredjedelars majoritet.

mom 4 För ändring i § 1 samt § 2 mom 1-6 gäller att förändringen måste röstas igenom på två på varandra följande ordinarie kongresser.


Förtroendevalda

§15 Förbundsstyrelsen

mom 1 Mandatperiod för förbundsstyrelsen löper mellan ordinarie kongressers avslutande.

mom 2 Förbundsstyrelsen väljs av kongressen.

mom 3 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati.

mom 4 Styrelsen består av en (1) ordförande och en (1) vice ordförande som väljs i separata val samt minst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse en (1) kassör. Förbundsordförande eller vice förbundsordförande får inte inneha posten som kassör.

mom 5 Förbundsstyrelsen sammanträder när förbundsordförande, vice förbundsordförande eller revisorer sammankallar till detta, eller när en majoritet av förbundsstyrelsens ledamöter begär det.

mom 6 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om kallelse till mötet har skett minst sju dagar innan mötet och minst hälften av förbundsstyrelseledamöterna är närvarande. För beslutsmässighet gäller även att ordföranden eller vice ordföranden måste vara närvarande.

mom 7 Förbundsstyrelsen utser förbundets firmatecknare.

mom 8 Beslut i förbundsstyrelsen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har förbundsordförande eller - om förbundsordföranden inte är närvarande - vice förbundsordförande utslagsröst.

§16 Valberedning

mom 1 Mandatperiod för valberedning löper mellan ordinarie kongressers avslutande.

mom 2 Valberedningen väljs av kongressen.

mom 3 Valberedningen består av en (1) ordförande som väljs i ett separat val, samt minst två och max fyra ledamöter.

mom 4 Valberedningens uppgift är att föreslå kongressen kandidater till samtliga förtroendeposter inför det kommande verksamhetsåret. Valberedningens ordförande är sammankallande för valberedningen. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal har valberedningens ordförande utslagsröst.
      

§17 Revisorer

mom 1 Mandatperiod för revisorerna löper löper mellan ordinarie kongressers avslutande.

mom 2 Revisorerna väljs av kongressen.

mom 3 Kongressen utser tre revisorer, varav en (1) auktoriserad eller godkänd revisor och två verksamhetsrevisorer. I stället för auktoriserad eller godkänd revisor kan ett godkänt revisionsbolag väljas till revisor.

mom 4 Den auktoriserade eller godkände revisorns uppgift är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning och därefter upprätta en revisionsberättelse som redovisas på ordinarie kongress efter räkenskapsårets avslutande. Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska förbundet räkenskaper, årsredovisning och verksamhet samt därefter upprätta en revisionsberättelse som redovisas på ordinariekongress efter räkenskapsårets avslutande.Revisionsberättelserna ska innehålla ett förslag till beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna avseende räkenskapsåret.

mom 5 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som sker i förbundet samt äger närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsemöten.

§18 Valbarhet

mom 1 Alla är valbara till samtliga uppdrag inom förbundet Ung Media.

mom 2 Förbundsstyrelseledamöter får inte inneha annat förtroendeuppdrag eller anställning hos Ung Media under mandatperioden.

mom 3 Valberedningens ledamöter får inte inneha annat förtroendeuppdrag eller anställning hos Ung Media under mandatperioden.

mom 4 En revisor för förbundet får inte inneha annat förtroendeuppdrag eller anställning hos Ung Media under mandatperioden.

mom 5 Förtroendevalda inom förbundet kan inte väljas till ombud, mötesordförande, mötessekreterare eller mötesjusterare för kongressen.

mom 6 Anställda inom förbundet kan inte väljas till ombud, mötesordförande eller mötesjusterare för kongressen.


Förbundets upplösning

§19 Upplösning

mom 1 Förbundet upplöses då två på varandra följande ordinarie kongresser så beslutar med minst tre fjärdedelars majoritet vid varje tillfälle.

mom 2 Frågan om förbundets upplösning måste lyftas i ett förslag inkommit till förbundsstyrelsen minst 16 veckor innan kongressens öppnande och att frågan ska behandlas skall anges i kallelsen.

mom 3 Vid förbundets upplösning ska förbundets tillgångar realiseras och skulder betalas. Kvarvarande tillgångar fördelas enligt kongressens beslut.

mom 4 Vid förbundets upplösning ska kongressen besluta om att utse likvidatorer.


Comments