Principprogram

Principprogram för Ung Media Sverige
Antaget av Ung Media Sveriges årsmöte 2012-10-21
Reviderat av Ung Media Sveriges Kongress 2013-12-01
Reviderat av Ung Media Sveriges Kongress 2017-11-12

Ung Media Sveriges principprogram innehåller alla principer som förbundet följer i sitt vardagliga arbete. Dessa är uppdelade i sju områden: demokrati, likabehandling och tillgänglighet, öppenhet och transparens, hållbarhet, medlemsfokus, ungas inflytande i samhället, och informellt lärande och engagemang.

Demokrati

Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och uttrycka sig via media. En grundläggande tanke är att god föreningsdemokrati skapar större engagemang och mångfald i föreningarna, samt ger medlemmarna värdefull erfarenhet av demokratiska principer och strukturer.


Ung Media Sverige värnar om en god demokrati, både i förbundet och i medlemsföreningarna. Förbundet är en möjliggörare för medlemsföreningarnas verksamhet och för ungas organisering generellt.


Förbundet arbetar alltid aktivt med att förbättra förbundsdemokratin. Den interna demokratin är viktig då den ökar delaktigheten hos medlemmarna, vilka blir aktiva i förbundet och får lära sig om de demokratiska principerna och hur dessa efterföljs. Den interna demokratin överförs senare till medlemsföreningarna. Oavsett medlemmarnas bakgrund ska de ha samma möjligheter att engagera sig och påverka.


Ung Media värnar även den svenska demokratin och strävar efter att aktivt upprätthålla och skydda den, främst vad gäller medias roll. Förbundet står även i solidariskt stöd med de som bedriver journalistiskt arbete utan den frihet vi i Sverige har och strävar efter att de ska få samma möjlighet.


Likabehandling och tillgänglighet

Alla människor har lika värde och delar rätten att få vara de vi är och utvecklas till de vi vill vara, utan att hindras av kränkningar och strukturella orättvisor. I Ung Media Sverige ska alla känna sig välkomna och inkluderade på lika villkor utifrån sina egna behov. Vi ser olika bakgrunder och erfarenheter som en självklar tillgång.


Ung Media Sverige arbetar, såväl inom förbundet som i samhället i stort, för att skapa medvetenhet kring diskriminerande normer och orättvisor och för att ersätta dessa med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. För att uppnå detta krävs ett aktivt arbete med tillgänglighet, acceptans och likabehandling.

Öppenhet och transparens

Ung Media Sverige är en öppen och transparent organisation. Vi sätter stort värde på att våra medlemmar, men även utomstående, snabbt och enkelt ska kunna ta del av fattade beslut och information. Med öppenhet menar vi att ingen information är gömd, inte att all information finns tillgänglig i våra kanaler. Om medlemmar ber om information anammar vi offentlighetsprincipens grund om att ge ut informationen skyndsamt dock ibland med maskering.

Hållbarhet

Ung Media Sverige vill sträva efter att vara ett förbund i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor. Förbundet arbetar därför med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet och implementerar synsättet i den praktiska verksamheten genom olika policys. Förbundets verksamhet ska bedrivas utan att skapa en skuld till kommande generationer. Vi vill inspirera våra medlemmar och andra ungdomsförbund att följa vårt exempel.

Medlemsfokus

Ung Media Sverige är en medlemsorganisation som styrs av medlemmarnas vilja och behov. Det är viktigt att diskutera verksamheten med förbundets medlemmar för att förstå hur  medlemsföreningarna arbetar och hur förbundet kan anpassa verksamheten efter deras behov och intressen. Förbundets årsmöten är en central punkt för medlemmarnas möjlighet att påverka förbundet. Därför är det av yttersta vikt att medlemsföreningarna deltar aktivt med god förståelse för hur de påverkar.

Ungas inflytande i samhället

Ungas rätt att göra sig hörda behandlas som en mindre viktig fråga i samhället. Unga behandlas enbart som samhällets framtid, en grupp som kommer att bli viktiga när de “blir stora”. Med detta förvrängda synsätt är det enkelt att avfärda och till och med motarbeta ungas rättigheter.  Unga är en självklar och viktig del av samhällets nutid. Frågan om ungas fri- och rättigheter handlar inte i första hand om att fostra framtida medborgare utan om att ge unga inflytande över de liv de lever idag.

Informellt lärande och engagemang

Ideellt engagemang är både en viktig samhällsbärande och samhällsformande kraft och ett sätt att fylla tillvaron med meningsfulla aktiviteter. Ideellt arbete är nödvändigt för att bygga upp de erfarenheter och kunskaper som både medborgare och samhälle behöver. Genom ett informellt lärande kan kunskaper förvärvas och utbytas.


ĉ
Okänd användare,
26 okt. 2012 14:14
Comments