Politiskt program

Antaget på Kongressen 2017-11-12


Ung Media Sveriges politiska program innehåller förbundets krav på politiska förändringar.

Tryck- och yttrandefrihet

Yttrande- och tryckfrihet tillhör förbundets hjärtefrågor. Dessa grundlagsskyddade friheter möjliggör kritisk granskning och öppen debatt. Det är därför ytterst problematiskt när dessa grundläggande demokratiska rättigheter inskränks.


Frågan om ideella journalister är i mångt och mycket en ungdomsfråga. Att du ska vara både vuxen och yrkesverksam är fortfarande ett krav från många i mötet med journalister. Detta är ett hinder för de unga som vill få inblick i sitt samhälle genom journalistiskt arbete. Detta berövar samhället viktiga perspektiv. Här krävs en attitydförändring.

Ung Media Sverige kräver att:

 • Unga medieproducenter inte ska behöva utsättas för censur eller förhandsgranskning från rektorer, lärare eller myndigheter.

 • Alla unga medborgares medvetenhet om yttrande- och tryckfrihetens möjligheter ska öka genom ökad information i utbildningar inom skola.  

 • Alla myndigheter, rektorer och lärare ska ha kunskap om yttrande- och tryckfrihet för att inte inskränka i ungas rättigheter. Samt också kapacitet i form av resurser, riktlinjer och mandat att förverkliga unga personers rättigheter/möjligheter att uttrycka sig.

 • Motverka icke-demokratiska lagförslag som påverkar unga medieproducenter negativt, såsom exempelvis GDPR:s eventuella inskränkande av ungas närvaro på sociala medier.


 • Rätten till information

Offentlighetsprincipen är en grundbult för journalistisk verksamhet. Rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet är en viktig del i att granska men också påverka sin tillvaro på exempelvis skolor. Enligt förbundets erfarenhet har offentlighetsprincipen på skolor fungerat dåligt och det är ytterst allvarligt för alla unga som vill ta del av och påverka rådande samhällsnormer och debatter.


En viktig del av ett demokratiskt samhälle är rätten till oberoende journalistik fri från kommersiella och politiska intressen.


Ung Media Sverige kräver att:

 • Offentlighetsprincipen ska gälla och efterlevas i all offentlig och statligt finansierad välfärdsverksamhet.

 • Public service-medierna finansieras och drivs med en modell som fortsatt säkerställer det särskilda oberoendet från politiskt styrning och kommersiella intressen

Organisationsfrihet

Föreningsfriheten är en förutsättning för att alla ska kunna engagera sig i det de brinner för och kunna lära av sitt engagemang. Elev- och studentmedia gör studietiden mer levande, ger möjlighet till debatt och uppmuntrar kritiskt tänkande. Dessutom utgör elev- och studentmedia ett viktigt komplement till råd och kårer i demokratin på skolor och universitet. Dessa funktioner har allra bäst verkan om medieföreningarna är fristående från själva utbildningsväsendet.


Ung Media Sverige kräver att:

 • Grund- och gymnasieskolor, universitet och andra institutioner aktivt ska värna och gynna föreningsfriheten samt arbeta för att göra unga medvetna om sina fri- och rättigheter i föreningssammanhang.

 • Skolor och universitet ska uppmuntra och respektera sina fristående medieproducenter, även om dessa intar ett kritiskt förhållningssätt till skolan eller universitetet.

 • Skolor och universitet som stödjer sina medieproducenter ska inte på något sätt lägga sig i föreningarnas verksamhet med hänvisning till det stöd de har gett.Villkor inom journalistiken

Unga medieproducenter utnyttjas många gånger på den journalistiska arbetsmarknaden och många har svårt att få en trygg anställning med bra villkor. Vi ser att fler journalister vill lämna mediebranschen på grund av bland annat stress och ökade produktionskrav. Vi står solidariskt med Svenska Journalistförbundet i deras arbete med att skapa goda arbetsvillkor.


Vi ser också att journalister blivit en utsatt grupp hatas och hotas för att de är offentliga personer. Detta är ett allvarligt demokratiproblem.


Ung Media Sverige kräver att:

 • Otryggheten med hat och hot i mediebranschen som särskilt drabbar unga ska hanteras seriöst av rättsväsendet

 • Unga ska via skolan få kunskap om sitt juridiska ansvar på nätet

Media som en del av skolans demokratiuppdrag

Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska undervisningen inte bara förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Eleverna ska ha möjlighet att utöva inflytande på utbildningen. Varje elev ska också utifrån kunskap om demokratins principer vidareutveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Detta är medieproduktion ett jättebra verktyg för. Ung Media ska verka för att främja källkritiskt tänkande.


Ung Media Sverige kräver att:

 • Medieproduktion ska kunna vara ett verktyg för inflytande och förverkligande av skolans demokratiuppdrag.

 • Elev- och studentmedier får nyttja lokaler och de verktyg de behöver för att bedriva en fristående, självständig och demokratiskt medieproduktion.

 • Tid ges åt unga medieproducenter att under skoltid arbeta med frågor av gemensamt intresse för eleverna genom medieproduktion.


Representation

Mediesfären är mycket homogen. Många grupper och perspektiv är underrepresenterade, både i medias bevakning av samhället och bland medieproducenterna som grupp. I och med att medierna har stor makt över hur vi ser på oss själva och på varandra, blir detta ett problem för hela samhället.


Det handlar inte bara om att göra sin röst hörd utan mer om att skapa sammanhang där rösten får ett ännu större värde. Att bidra till att dessa sammanhang blir rättvisa och tillgängliga för alla unga är en viktig del av vårt arbete och bör vara ett självklart uppdrag för alla med makt över samhället.

Ung Media Sverige kräver att:

 • Alla unga måste ha tillgång inte bara till konsumtionen utan även produktionen av information och media, på lika villkor och utifrån våra egna förutsättningar; oavsett ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, klass/socioekonomisk ställning samt sexuell läggning.


Barns rättigheter och barns rätt till kunskap

FN:s  konvention om barnets rättigheter är ratificerad av Sverige och ger Svenska barn särskilda rättigheter. Ung Media uttrycker ett särskilt stöd för barnkonventionens artiklar 12, 13, 15, 16, 17. Dessa artiklar uttrycker barnets rätt till åsikts-, yttrande-, organisationsfrihet, rätten till integritet och rätten till information.


Barnkonventionens rätt till yttrande-, informations- och åsiktsfrihet innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Gränser såsom exempelvis språkgränser, nationsgränser, levnadsvillkor m.m. Detta återfinns också i Europakonventionen och deklarationen för mänskliga rättigheter. Unga medieproducenter ska känna till sina demokratiska rättigheter.


Ung Media skall även värna om barns rätt till kunskap. Genom att upplysa barn och unga om deras rättigheter implementerar vi FN:s barnkonvention på ett effektivt sätt. Ung Media är därför måna om att stat och kommun ytterligare skall satsa på kultur för barn som bärare av kunskap om deras fri- och rättigheter. 


Ung Media Sverige kräver att:

 • Barnkonventionen blir lag eller att tilläggsprotokollet om barns klagorätt ratificeras av Sverige.

 • Offentlig sektor och public service satsar mer pengar på produktion av media riktat till barn och unga i syfte att upplysa om deras fri- och rättigheter, yttrandefrihet ochrätt till integritet.

Organisering och stärkt finansiering

Ungas organisering är vital för att unga ska göra sin röst hörd och påverka sin tillvaro och samhällets utveckling. Organisering skapar också självständighet och makt för unga. Därför är det av yttersta vikt att unga enkelt kan organisera sig i demokratiska former och föra en agenda. Ung Media Sverige ser att unga civilsamhällets finansiering inte präglas av långsiktighet för ungdomsrörelsen.


Ung Media Sverige kräver att:


 • Stödet till ungdomsorganisationer ska präglas av långsiktighet, i syfte att skapa möjlighet för organisationerna att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt

 • Likställa ideell medieverksamhet med andra ideella engagemang (t.ex. inom civilsamhället, idrotten eller politiken), som får både mer uppmärksamhet och resurser (pengar, utrustning och lokaler).

Comments