Likabehandling‎ > ‎

Likabehandlingsplan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

 Antagen av Ung Medias Kongress 2014-11-23

Upplägget

Dokumentet börjar med en introduktion och bakgrund till Ung Medias likabehandlingsarbete. Därefter följer själva likabehandlingsplanen för 2015/2016, dvs. alla mål och åtgärder som Ung Media vill satsa på under verksamhetsåret 2015/2016.

Under 2015/2016 väljer Ung Media att fokusera på mål och åtgärder som berör följande huvudområden: förbundsstyrelsen, kongressen och andra evenemang för medlemmar, samt föreningar. För varje huvudområde finns ett eller flera långsiktiga mål, delmål och åtgärder formulerade enligt följande struktur:

 Långsiktigt mål

Beskriver den övergripande målbilden och är inte mätbart.

Delmål
Beskriver det kortsiktiga mätbara delmålet

Problembild
Beskriver situationen som motiverar målet

Vad
Beskriver vilken åtgärd som ska genomföras för att uppnå delmålet

Vem
Beskriver vilka som ansvarar för att genomföra och utvärdera åtgärden

När
Beskriver när åtgärden ska vara genomförd

Resurs
Beskriver vilka resurser som uppskattas behövas

Ansvarig för att utvärderingen utförs
Anger vem eller vilka som ansvarar för att delmålet utvärderas. Utvärderingen ska ske tillsammans med, eller av en utomstående part.

Dokumentet avslutas med en del som handlar om utvärdering och uppföljning av likabehandlingsplanen 2015/2016. 

Varför jobbar Ung Media med likabehandling?
Ung Media värdesätter och vill värna rätten att tala, skriva, sända och publicera fritt. Att ansvarsfullt uttrycka åsikter och sprida information utan risk för censur eller trakasserier är en oumbärlig mänsklig rättighet. Alla unga ska ha lika möjlighet att producera och uttrycka sig via media. 

Lika viktig är även rätten att få vara den man är och utvecklas till den man vill vara utan att hindras av kränkningar och strukturella orättvisor. Alla människor har lika värde och samma grundläggande rättigheter. Ung Media värdesätter därför acceptans, tillgänglighet och likabehandling.

I diskrimineringslagen specificeras sju diskrimineringsgrunder: ålder, kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt sexuell läggning.  Förutom dessa finns även en mängd andra tänkbara grunder för diskriminering utanför lagstiftningen som vi anser vara relevanta, till exempel kroppsstorlek, familjesituation och utbildningsnivå. 

Mer om Ung Medias värderingar kan du läsa i vårt principprogram.

Hur vill vi att det ska se ut i vårt förbund?
Visionen för Ung Medias likabehandlingsarbete är ett förbund som är relevant och inbjudande för Sveriges alla medieintresserade unga. Ung Media vill skapa ett sammanhang där alla unga kan känna sig välkomna och inkluderade på lika villkor och där olika bakgrunder och erfarenheter ses som en självklar tillgång. 

Ung Media ska, såväl inom förbundet som i samhället i stort, verka för att skapa medvetenhet kring diskriminerande normer och orättvisor för att ersätta dessa med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 

Bakgrund för Ung Medias likabehandlingsarbete
Sedan sommaren 2012 driver Ung Media NAB-projektet (Normer, Attityder och Beteenden). Projektets huvudsakliga mål är att skapa ett mer jämlikt förbund, i vilket arbetet med mångfald och mot diskriminering är fortlöpande och en central del i allt vad förbundet gör. 

Det första steget bestod i att göra en kartläggning av de normer, värderingar och maktstrukturer som genomsyrar förbundet idag och vilka effekter dessa har.  Kartläggningen höll på i åtta månader och bestod av en enkät- och intervjuundersökning som riktade sig till enskilda medlemmar, en processdag med förbundsstyrelsen och kanslianställda och en maktmätning på årsmötet 2012. De resultat kartläggningen ledde till finns publicerade på Ung Medias hemsida. 

Det är utifrån kartläggning och utförda likabehandlingsarbetet 2014 som problembilder har formulerats, vilka i sin tur har lett till de långsiktiga och kortsiktiga delmålen.

Långsiktigt mål A - Trygghet

Ung Medias enskilda medlemmar ska kunna känna sig trygga och delaktiga i sina föreningar samt uppleva dem som tillgängliga och konflikthanteringen som positiv, oavsett vilken position man har i sin förening, om man tillhör normen eller inte och om självbilden stämmer överens med bilden som andra har av en.

Delmål A1:
Erbjuda stöd om normkritik och mångfald till föreningar för att öka kunskap och medvetenhet kring normer och deras effekter på bland annat mångfald.

Problembild:
Resultaten från enkät- och intervjuundersökningen som genomfördes 2012 visar att betydligt fler personer som inte brutit en norm i sin förening känner sig både tryggare mer delaktiga än de som har brutit normer. Det samma gäller personer med en maktposition. Kartläggningen visar också att det ofta saknas en medvetenhet kring normer och mångfald.

Vad?

1. Att erbjuda våra medlemsföreningar utbildningar inom likabehandlingsarbete.

2. Erbjuda olika utbildningstillfällen för föreningarna under presskonferensen och kongressen.

Vem?

1. Mångfaldskoordinatorn ansvarar för att genomföra utbildningar 2015 och att upprätta rutiner för fortsatta utbildningar 2016

2. Förbundsstyrelsen och mångfaldskoordinatorn

 När?

Löpande under 2015/2016.

Resurs?

1. 2015 utförs av NAB, 2016 utreds av förbundsstyrelsen

2. 40 arbetstimmar

Utvärderas av?

Förbundsstyrelsen med hjälp av enkätsvar från deltagare 

Långsiktigt mål B - Tillgänglighet

För att Ung Media ska kunna vara ett förbund av mångfald krävs det att vi också är ett tillgängligt förbund. Alla ska på lika villkor kunna engagera sig och ta del av det som förbundet tillhandahåller.

Delmål B1:
Ung Medias hemsida ska uppdateras för att vara mer tillgänglig och utformad så att alla ska kunna ta till sig informationen förbundet vill nå ut med.

Problembild:
I dagsläget är Ung Medias hemsida svårnavigerad och inte anpassad för människor med lässvårigheter och synnedsättningar. Mycket av informationen är även föråldrad och skulle behöva utvecklas utifrån vårt likabehandlingsarbete.

 Vad?

1. Se över de mest använda delarna av den nuvarande hemsidan och anpassa dem utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

2. Att ta fram en ny webbsida som är tillgänglig för personer med lässvårigheter och syn- och hörselnedsättningar.

När?

1. Under verksamhetsåret 2015

2. Under verksamhetsåret 2016

Vem?

1. Kansli med likabehandlingsansvariga

2. Inhyrd webbdesigner i kontakt med förbundsorganisatör och likabehandlingsansvariga

Resurs?

1. 80 arbetstimmar

2. 50 000:-, budgeteras för verksamhetsåret 2016

Utvärderas av?

Kansli och likabehandlingsansvariga samt enkät på hemsidan om hur tillgänglig den upplevs.

Långsiktigt mål C - Kongressen

Alla ska kunna känna sig välkomna på kongressen. 

Delmål C1:

För att försäkra Kongressens tillgänglighet ska det tas fram en tillgänglighetschecklista - ett dokument med vilken en lätt kan gå igenom de behov som finns för att göra ett evenemang där alla har samma förutsättningar att delta. 

Problembild:

Det kan vara svårt att arrangera saker utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, speciellt när begreppet inte på något sätt är definierat. Även om detta är något som förändras baserat på sammanhanget så är det ändå till stor hjälp med ett ramverk att kunna röra sig inom.

Vad?

1. Att det tas fram en tillgänglighetschecklista

Vem?

Mångfaldskoordinator 

När?

Innan presskonferensen 2015

Resurs?

Ca 24 arbetstimmar 

Utvärderas av?

Förbundsstyrelsen med hjälp av enkätsvar från deltagare

Långsiktigt mål D – Internt arbete

Ung Media som förbund ska ytterligare förankra sitt likabehandlingsarbete i verksamheten, detta för att kunna vara ett förbund som består av människor med olika bakgrund, läggning, politisk åsikt, socioekonomisk status och funktionsförmåga.

Delmål D1:

Ung Medias samtliga styrdokument och arbetsordningar ses över och uppdateras med rutiner som tagits fram under förbundets likabehandlingsarbete.

Problembild:

Även om Likabehandlingsplanen är en stor och viktig del i hur förbundet ska kunna utöka sitt mångfaldsperspektiv så att inte redan utfört arbete glömmas bort. Genom att uppdatera och utöka vårt sätt att arbeta med nya och rådande rutiner så förankras likabehandlingstänket i förbundets djupaste nivå. Det saknas även sammanställning över de utförda åtgärderna.

Vad?

1. Att se över och uppdatera förbundets arbetsordningar och styrdokument i enlighet med förbundets likabehandlingsarbete.

2. Att det tas fram en innehållsförteckning över likabehandlingsarbetet och dess rutiner.

Vem?

Förbundsstyrelse och kansli

När ska det vara genomfört?

1. Under verksamhetsåret 2015

2. Under verksamhetsåret 2016

Resurs?

1. 20 arbetstimmar beredande 2 arbetstimmar styrelsemöte

2. 2 arbetstimmar

Utvärderas av?

Förbundsstyrelsen

Långsiktigt mål E - Förbundsstyrelsen

Styrelsearbetet ska genomsyras av normmedvetenhet, samt skapa förutsättningar för jämlikt styrelsedeltagande.

Delmål E1:

Styrelsemedlemmar ska känna sig trygga med ett normkritiskt perspektiv och aktivt kunna granska både förbundet och sig själva.

Problembild:

Under kartläggningen med styrelsen visades att det till viss mån saknas en medvetenhet kring normer och deras effekter, vilket kan leda till att inte alla känner sig välkomna i styrelsen. Det finns ett tydligt behov av att bli mer medvetna om sina egna normer och på vilka sätt man själv bidrar till att upprätthålla normer och maktstrukturer. Som det ser ut idag så genomgår styrelsen en övergripande grundutbildning, men det finns både ett behov och en efterfrågan på vidareutbildning. 

Vad?

Varje förbundsstyrelse ska tillsammans med kansliet varje år delta i en fördjupande utbildning inom ett mångfaldsrelaterat ämne.

Vem?

Likabehandlingsansvariga

När ska det vara genomfört?

Under verksamhetsåren 2015 och 2016.

Resurser?

En utbildning à 8000 kr/verksamhetsår

5 arbetstimmar för att kolla upp utbildningar, fatta beslut om lämplig utbildning och boka utbildning.

Utvärderas av?

Förbundsstyrelsen

Utvärdering, uppföljning och granskning av likabehandlingsplanen

Utvärdering och uppföljning av de långsiktiga målen

I samband med utvärderingen och uppföljningen av Ung Medias strategidokument ska även de långsiktiga målen med likabehandlingsarbetet utvärderas och följas upp om 2-3 år. Detta bör ske i form av en ny kartläggning som liknar den som gjordes under 2012/2013 men inte nödvändigtvis behöver vara lika omfattande. Det är dock viktigt att det budgeteras för en ny kartläggning.

Utvärdering av delmålen som gäller för verksamhetsår 2015/2016 ska ske på följande vis:

Delmålen är mätbara och ska utvärderas efter att åtgärden eller åtgärderna är avslutade eller i slutet av gällande verksamhetsår. I vilket fall ska utvärderingen ske i god tid för att kunna ligga till grund för uppföljning av delmålen och beslut om satsningar för kommande verksamhetsår.

Förbundsstyrelsen delegerar utvärderingsansvar till en eller flera personer för varje delmål som ska satsas på under gällande verksamhetsår. Vilka som har utvärderingsansvar för vad ska stå med i aktuell likabehandlingsplan. Lämplig utvärderingsmetod ska väljas av dem som är utvärderingsansvariga.

Förbundsstyrelsen sammanställer utvärderingen av samtliga delmål i en kort rapport. Detta ska ske i god tid, så att utvärderingsrapporten kan fungerar som underlag för att ta fram nya mål och åtgärder för det kommande verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen utvärderar också likabehandlingsplanen i sig avseende struktur, form och omfattning. 

Utifrån utvärderingsrapporten bestämmer förbundsstyrelsen vilka delmål och åtgärder Ung Media vill satsa på under verksamhetsåret 2015/2016. Målen ska stå i linje med de långsiktiga målen för likabehandlingsarbete och kan med fördel plockas från arbetsdokumentet 

“Omfattande likabehandlingsplan”. Åtgärderna för 2015/2016 ska inkluderas i verksamhetsplanen för samma år. 

Uppföljning av åtgärderna ska ske på följande vis:

Uppföljning av åtgärderna för det aktuella verksamhetsåret ska ske löpande, genom att inkorporeras i förbundsstyrelsens verktyg för uppföljning av det operativa arbetet. Om förbundsstyrelsen har utsett en person som ansvarig för att utföra en åtgärd är det även den personens ansvar att följa upp åtgärden.

Kongressen ska utse en person som ska leda en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har två funktioner: att granska styrelsens och valberedningens arbete ur ett normkritiskt perspektiv samt att vara en remissinstans vid framtagande av nya eller reviderade styrdokument. Arbetsgruppen ska också fungera som rådgivande organ till förbundsstyrelsen, valberedningen och verksamhetsrevisorerna. Arbetsgruppen har rätt att granska samtliga protokoll och dokument och yttrar sig där den finner det lämpligt. Arbetsgruppen ger ett utlåtande i samband med årsmötets likabehandlingsrapport.”

Comments