Study Information (English at bottom of page)

Inligting oor hierdie vorm

 Jy is moontlik geskik om deel te neem aan ʼn navorsingstudie. Hierdie vorm bevat belangrike inligting oor die studie. Dit beskryf die doel van die studie, sowel as die risiko’s en moontlike voordele verbonde aan deelname.

 Lees asseblief hierdie inligting aandagtig deur en gesels gerus daarna met die navorsers oor die studie en vra enige vrae wat jy moontlik het. Indien jy met ander mense (soos vriende, familie, dokters) oor jou deelname aan die studie wil gesels, doen dit gerus. Indien jy besluit om deel te neem aan die studie, moet jy asseblief hierdie vorm onderteken. Maak seker dat jy verstaan waaroor die studie handel, insluitend die risiko’s en moontlike voordele wat dit vir jou inhou, alvorens jy teken.

 

1. algemene inligting oor die studie en die navorsers

 1.1 Titel van studie:

“Differential Patterns for Compensation for Co-Articulation and the Genesis of Afrikaans English”

Differensiële patrone vir kompensasie vir koartikulasie en die genesis van Afrikaanse Engels

 

1.2 Maatskappy of agentskap wat die studie borg:

Universiteit van Michigan-Ann Arbor, Departement van Linguistiek

Universiteit van Michigan-Ann Arbor, Rackham Graduate School

 

1.3 Name, grade en affiliasies van die navorsers wat die studie uitvoer:

Theodore Stern, PhD-kandidaat, Universiteit van Michigan-Ann Arbor, Departement van Linguistiek

 

2. doel van die studie

 2.1 Doel van die studie:

Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel na die wyse waarop moedertaalkennis tweedetaalgebruik beïnvloed en meer spesifiek die wyse waarop Afrikaans die variëteite van Engels wat in Suid-Afrika gepraat word beïnvloed het en omgekeerd.

 

3. Inligting oor deelnemers aan die studie (Navorsingsubjekte)

 Deelname aan hierdie studie is heeltemal vrywillig. Jy hoef glad nie deel te neem indien jy nie wil nie. Jy mag ook te eniger tyd aan die studie onttrek. Indien jy onttrek alvorens die studie voltooi is, sal jy nie benadeel word of enige van die voordele waarop jy andersins geregtig is verbeur nie.

3.1 Wie kan aan die studie deelneem?

Moedertaalsprekers van Afrikaans, ouer as 18, wat tans in die Verenigde Koninkryk woon.

3.2 Hoeveel mense sal na verwagting aan die studie deelneem?

28

 

4. INligting oor studiedeelname

4.1 Wat sal tydens die studie met my gebeur?

Gedurende die studie sal jy met oorfone na opnames van sintetiese spraak luister en sê watter Engelse woord jy gehoor het. Jy sal dan gevra word om ʼn lys woorde in beide Afrikaans en Engels hardop voor te lees. Jy sal daarna weereens met oorfone na opnames van regte spraak luister en sê watter Afrikaanse woord jy gehoor het.

As deelnemer aan hierdie studie, het jy sekere verantwoordelikhede wat van toepassing kan wees op die studie, soos om op te daag vir jou geskeduleerde afspraak en enige negatiewe reaksies wat jy gedurende die studie ervaar te rapporteer.

Ongelukkig kan ons nie individuele resultate vir hierdie navorsingstudie bied nie, aangesien al die data anoniem is en nie met jou verbind kan word deur persoonlike merkers soos ʼn naam nie.

Ons wil egter toestemming vra om die ingesamelde data te hou vir ʼn tydperk langer as die datum van die studie sodat dit vir toekomstige navorsing gebruik kan word. Sodanige navorsing kan dalk soortgelyk aan hierdie studie wees of heeltemal daarvan verskil.

 Jy kan aan hierdie studie deelneem, selfs indien jy besluit dat ons nie die anonieme data vir toekomstige navorsing mag gebruik nie.

Indien jy egter toestemming gee, sal ons hierdie data vir toekomstige navorsing gebruik. Indien jy later van plan verander wat die behoud van data betref, kan jy vra dat ons die data vernietig. Hou egter in gedagte dat sodra die data ontleed is, ons dalk nie die inligting uit ons navorsing sal kan onttrek nie.

 

4.2 Hoeveel tyd sal ek aan die studie moet afstaan?

Vier (4) ure

 

4.3 Wanneer sal my deelname aan die studie verby wees?

Sodra jy deelgeneem het aan die studie soos in Afdeling 4.1 hier bo beskryf, sal jou rol in die studie vervul wees.

 

 

 

5. inligting oor risiko’s en voordele

5.1 Watter risiko’s is daar verbonde aan deelname aan die studie? Wat sal die navorsers doen om my teen sodanige risiko’s te beskerm?

Niks meer as minimale risiko nie.

Risiko is minimaal waar die waarskynlikheid en omvang van skade of ongemak geantisipeer in die voorgestelde studie op sigself nie groter is as die normale risiko’s wat op daaglikse basis óf gedurende fisieke of psigologiese roetineondersoeke of -toetse aangetref word nie.

Die navorsers sal probeer om hierdie risiko’s te minimaliseer deur:

Koffie, tee, water en versnaperinge aan alle deelnemers tydens hul deelname te verskaf.

Soos met enige navorsingstudie, kan daar dalk addisionele risiko’s wees wat onbekend of onverwags is.

5.2 Indien ek deelneem aan hierdie studie, kan ek ook deelneem aan ander studies?

Deur aan meer as een navorsingstudie gelyktydig óf op verskillende tye deel te neem, kan daar verhoogde risiko’s vir jou wees wat die resultate van die ander studies kan beïnvloed. Jy moet daarom eerder nie aan meer as een studie op ʼn slag deelneem sonder die goedkeuring van die navorsers betrokke by elke studie nie.

5.3 Hoe kan ek voordeel trek uit hierdie studie? Hoe kan ander daaruit voordeel trek?

Jy sal betaling van £100 vir jou deelname aan hierdie studie ontvang. Die hoofnavorser sal by die studie baat deur data te hê vir die voltooiing van sy PhD-navorsingsproefskrif. Die navorsingsgemeenskap kan moontlik daarby baat deur verdere kennis van die wyse waarop tale in wisselwerking is te verkry.

 

6. Ander opsies

6.2 Indien ek besluit om nie aan die studie deel te neem nie, watter ander opsies het ek?

Deelname aan hierdie studie is heeltemal vrywillig. Jy hoef glad nie deel te neem indien jy nie wil nie. Jy mag ook te eniger tyd aan die studie onttrek. Indien jy onttrek alvorens die studie voltooi is, sal jy nie benadeel word of enige van die voordele waarop jy andersins geregtig is verbeur nie.

 

7. BEËINDIGING van die studie

7.1 Indien ek nie meer aan die studie wil deelneem nie, wat moet ek doen?

Dit staan jou vry om te eniger tyd aan die studie te onttrek. Indien jy onttrek alvorens die studie voltooi is, sal jy geensins benadeel word of enige voordele waarop jy andersins geregtig is verbeur nie. Indien jy verkies om aan die navorsers jou rede vir onttrekking te kommunikeer, kan sodanige redes as deel van die studierekord gehou word. Indien jy besluit om voortydig aan die studie te onttrek, vertel asseblief een van die persone gelys in Afdeling 10 “Kontakinligting” (hier onder).

7.2 Kan die navorsers my deelname aan die studie beëindig, selfs al wil ek daarmee voortgaan?

Ja. Daar is verskeie redes waarom die navorsers jou deelname aan die studie kan beëindig. Sommige voorbeelde sluit in dat:

- die navorser glo dat dit nie meer in jou beste belang is om langer aan die studie deel te neem nie; en/of

- jy nie meer geskik is om deel te neem nie; en/of

die studie gevries of gekanselleer is.

 

8. finansiËle inligting

8.1 Wie dra die koste van die studie?

Deur hierdie vorm te onderteken, verbeur jy nie jou reg om betaling te eis indien jy beseer word as resultaat van jou deelname aan hierdie studie nie.

8.2 Word ek betaal of iets gegee om aan die studie deel te neem?

Jy sal £100 ontvang vir voltooiing van die luister- en praattake wat in Afdeling 4.1 beskryf is.

 

9. vertroulikheid van deelnemerrekords

Die inligting hier onder beskryf hoe jou privaatheid en die vertroulikheid van jou navorsingsrekords in hierde studie beskerm sal word.

9.1 Hoe sal die navorsers my privaatheid beskerm?

Navorsingsrekords sal in ʼn aparte navorsingslêer sonder name, registrasienommers, of enige ander inligting, wat waarskynlik iemand anders as die navorsers in staat sal stel om die inligting met jou te verbind, gehou word.

9.2 Watter inligting oor my sal deur die navorsers of ander mense gesien word? Waarom? Wie kan dit moontlik sien?

Ondertekening van hierdie vorm gee die navorsers toestemming om inligting van jou vir hierdie studie te verkry, te gebruik en te deel en word van jou vereis ten einde aan die studie deel te neem.

Daar is baie redes waarom inligting oor jou deur die navorsers of ander mense gedurende of ná die studie gebruik of gesien kan word. Voorbeelde sluit in:

·      Die navorsers mag die inligting benodig hê om seker te maak dat jy aan die studie kan deelneem.

·      Beamptes van die universiteit, Voedsel- en medisyne-administrasie (FDA) of enige ander regeringsbeamptes, ouditeure en/of die Institusionele Etiekoorsigraad (IRB) kan dalk die inligting benodig om seker te maak dat die studie op ʼn veilige en behoorlike manier gedoen is.

·      Studieborge of -befondsers óf veiligheidskontroleerders of -komitees, mag die inligting benodig om:

o   seker te maak dat die studie veilig en behoorlik gedoen word; en/of

o   die resultate van die studie te ontleed.

·      Indien jy enige betaling ontvang om aan die studie deel te neem, mag die Universiteit van Michigan se rekeningafdeling jou naam, adres, bedrag en ander verwante inligting vir belastingsverslagdoeleindes benodig.

Die resultate van hierdie studie kan in ʼn artikel gepubliseer word, maar sal nie enige inligting bevat wat ander kan laat weet wie jy is nie.

Die resultate van die studie mag gepubliseer of tydens ʼn wetenskaplike vergadering aangebied word. Indien jou naam en ander inligting wat jou kan identifiseer in sodanige publikasies of aanbiedings gebruik word, sal die navorsers afsonderlike geskrewe toestemming van jou vra.

9.3 Wat gebeur met inligting oor my indien die studie verby is of ek my toestemming kanselier?

In ʼn reël sal die navorsers nie voortgaan om inligting oor jou te gebruik of bekend te maak nie, maar sal die inligting bewaar tot dit vernietig word. Soms kan dit nodig wees dat inligting oor jou steeds gebruik of bekend gemaak word, selfs nadat jy jou toestemming teruggetrek het of die studie verby is. Voorbeelde van redes hiervoor sluit in:

·      om die verlies aan studieresultate wat reeds jou inligting insluit, te vermy;

·      om beperkte inligting vir navorsing, opvoeding of ander aktiwiteite te verskaf (hierdie inligting sal nie jou naam, sosiale sekuriteitsnommer, of enigiets anders wat mense kan laat weet wie jy is, bevat nie);

·      om die universiteit en regeringsamptenare te help om seker te maak dat die studie behoorlik uitgevoer is.

9.4 Wanneer verval my toestemming?

Jou toestemming verval aan die einde van die studie, tensy jy dit gouer kanselleer. Jy mag te eniger tyd jou toestemming skriftelik by die navorsers gelys in Afdeling 10 “Kontakinligting” (hier onder) kanselleer.

 

 

 

10. Kontakinligting

10.1 Wie kan ek kontak in verband met die studie?

Kontak gerus een van die navorsers hier onder gelys om:

·      meer oor die studie te wete te kom;

·      ʼn vraag oor die studieprosedures of -behandelings te vra;

·      te gesels oor studieverwante kostes vir jou of jou gesondheidsplan;

·      ʼn siekte, besering of enige ander probleem te rapporteer (jy moet dit dalk ook aan jou gewone dokters meedeel);

·      die studie voortydig te verlaat;

·      kommer oor die studie uit te spreek.

 

Hoofnavorser: Theodore William Stern

Posadres: 440 Lorch Hall, 611 Tappan Street, Ann Arbor, Michigan, USA (pos sal ooreenkomstig aangestuur word)

Telefoonnommer: UK: +44 7465 269529

Studiekoördineerder: Andries Willem Coetzee

Posadres: 440 Lorch Hall, 611 Tappan Street, Ann Arbor, Michigan, USA

Telefoonnommer: +1 734 764-0353

 

Jy kan ook jou kommer rakende enige aspek van die studie uitspreek deur die IRB hier onder gelys te kontak.

 

IRB HEALTH SCIENCES AND BEHAVIORAL SCIENCES

 

2800 Plymouth Road

Building 520, Room 1169

Ann Arbor, MI 48109-2800

Telefoonnommer: +1 734 936-0933

Faks: +1 734 936-1852

E-pos: irbhsbs@umich.edu

 

Indien jy bekommerd is oor moontlike skending van jou privaatheid of die studie in die algemeen, kan jy die Universiteit van Michigan se Nakomingshulplyn skakel by 1-866-990-0111.

Wanneer jy in verband met ʼn probleem skakel of skryf, verskaf asseblief soveel inligting moontlik, insluitend die naam van die navorser, die IRRBHSBS-nommer (boaan hierdie vorm), en details oor die probleem. Dit sal universiteitbeamptes help om die probleem te hanteer. Wanneer ʼn probleem rapporteer word, hoef jy nie jou naam te gee indien jy nie wil nie.

 

 

 

11. rekord van inligting verskaf

11.1 Watter dokumente sal ek ontvang?

Jou handtekening in die volgende afdeling beteken dat jy kopieë van die volgende dokumente ontvang het:

·      Hierdie Toestemming om deel te neem aan ʼn navorsingstudie-dokument.

(Let wel: Buiten die kopie wat jy ontvang, sal kopieë van hierdie dokument geliasseer word in ʼn aparte vertroulike navorsingslêer.)


Information About tHIS form

You may be eligible to take part in a research study.  This form gives you important information about the study.  It describes the purpose of the study, and the risks and possible benefits of participating in the study. 

Please take time to review this information carefully.  After you have finished, you should talk to the researchers about the study and ask them any questions you have.  You may also wish to talk to others (for example, your friends, family, or other doctors) about your participation in this study.  If you decide to take part in the study, you will be asked to sign this form.  Before you sign this form, be sure you understand what the study is about, including the risks and possible benefits to you.

 

1.  General Information About This Study AND the RESEARCHERS

1.1 Study title:

“Differential Patterns for Compensation for Co-Articulation and the Genesis of Afrikaans English”

1.2 Company or agency sponsoring the study:

University of Michigan-Ann Arbor, Department of Linguistics

University of Michigan-Ann Arbor, Rackham Graduate School

1.3 Names, degrees, and affiliations of the researchers conducting the study:

Theodore Stern, PhD Candidate, University of Michigan-Ann Arbor Department of Linguistics

 

2. PURPOSE OF THis STUDY

2.1 Study purpose:

The purpose of this study is to examine how first language knowledge effects second-language use. Specifically, the goals of this study is to examine how Afrikaans has influenced the varieties of English spoken in South Africa, and how English has influenced Afrikaans.

 

3. Information About STUDY participants (SUBJECTS)

Taking part in this study is completely voluntary.  You do not have to participate if you don't want to.  You may also leave the study at any time.  If you leave the study before it is finished, there will be no penalty to you, and you will not lose any benefits to which you are otherwise entitled.

3.1 Who can take part in this study?

First-language speakers of Afrikaans, aged over 18, currently residing in the United Kingdom.

3.2 How many people (subjects) are expected to take part in this study?

28

 

 

4.  information about study participation

4.1 What will happen to me in this study?  

During this study you will listen to recordings over headphones of synthetic speech and report what English word you have heard. You will then be asked to read a list of words out loud, in both Afrikaans and English. You will then once again listen to recordings over headphones, of real speech, and report what Afrikaans word you heard.

As a subject participating in this research study, you have certain responsibilities that may apply to this study, such as ensuring you arrive at your scheduled appointment, and report any adverse reactions you may have during the study.

For some research studies, such as the one you are being asked to join, we are unable to offer your individual results, as all data is anonymized and cannot be linked to you through personal identifiers, such as name.

We would also like your permission to retain the data collected from you beyond the study date, so that we may study it in future research. The future research may be similar to this study or may be completely different. You can take part in this study even if you decide not to let us retain this anonymized data for future research. If you give us your permission, we will use this data for future research. Even if you give us permission now to retain this data, you can change your mind later and ask us to destroy it. Keep in mind, however, that once we have analyzed this data], we may not be able to take the information out of our research.

4.2 How much of my time will be needed to take part in this study? 

4 hours

4.3 When will my participation in the study be over?

As soon as you have participated in the study as described above in section (4.1), you will have completed your role in the study.

 

 

 

5.  information about RISKS and benefits

5.1 What risks will I face by taking part in the study?  What will the researchers do to protect me against these risks?

No more than minimal risk           

A risk is minimal where the probability and magnitude of harm or discomfort anticipated in the proposed research are not greater, in and of themselves, than those ordinarily encountered in daily life or during the performance of routine physical or psychological examinations or tests.

The researchers will try to minimize these risks by:

Providing coffee, tea and water for all participants during their participation, as well as snacks.

As with any research study, there may be additional risks that are unknown or unexpected.

5.2 If I take part in this study, can I also participate in other studies?

Being in more than one research study at the same time, or even at different times, may increase the risks to you.  It may also affect the results of the studies.  You should not take part in more than one study without approval from the researchers involved in each study. 

5.3 How could I benefit if I take part in this study?  How could others benefit? 

You will receive a payment of 100 GBP for your participation in this study.  The principal researcher will benefit by having data to complete dissertation research and earn the degree of PhD. The research community may benefit through further knowledge of how languages interact.

 

6.  Other options

6.1 If I decide not to take part in this study, what other options do I have?

Taking part in this study is completely voluntary.  You do not have to participate if you don't want to.  You may also leave the study at any time.  If you leave the study before it is finished, there will be no penalty to you, and you will not lose any benefits to which you are otherwise entitled.

 

7.  ENDING THE STUDY

7.1 If I want to stop participating in the study, what should I do?

You are free to leave the study at any time.  If you leave the study before it is finished, there will be no penalty to you. You will not lose any benefits to which you may otherwise be entitled.  If you choose to tell the researchers why you are leaving the study, your reasons for leaving may be kept as part of the study record. If you decide to leave the study before it is finished, please tell one of the persons listed in Section 10 “Contact Information” (below).

7.2 Could the researchers take me out of the study even if I want to continue to participate?

Yes. There are many reasons why the researchers may need to end your participation in the study.  Some examples are:

-  The researcher believes that it is not in your best interest to stay in the study.

-  You become ineligible to participate.

- The study is suspended or canceled.

 

 

 

 

 

 

 

8.  Financial Information

8.1 Who will pay for the costs of the study?

By signing this form, you do not give up your right to seek payment if you are harmed as a result of being in this study.

8.2 Will I be paid or given anything for taking part in this study?

You will receive 100 GBP for completing the listening and speaking tasks described in section (4.1).

 

 

9. confidentiality of subject records

The information below describes how your privacy and the confidentiality of your research records will be protected in this study.

9.1 How will the researchers protect my privacy?

Research records will be kept in a separate research file that does not include names, registration numbers, or other information that is likely to allow someone other than the researchers to link the information to you.

9.2 What information about me could be seen by the researchers or by other people?  Why?  Who might see it?

Signing this form gives the researchers your permission to obtain, use, and share information about you for this study, and is required in order for you to take part in the study. 

There are many reasons why information about you may be used or seen by the researchers or others during or after this study.  Examples include:

 ·       The researchers may need the information to make sure you can take part in the study. 

  • University, Food and Drug Administration (FDA) and/or other government officials, auditors, and/or the IRB may need the information to make sure that the study is done in a safe and proper manner.  

·       Study sponsors or funders, or safety monitors or committees, may need the information to:

o   Make sure the study is done safely and properly

o   Analyze the results of the study

·       If you receive any payments for taking part in this study, the University of Michigan accounting department may need your name, address, payment amount, and related information for tax reporting purposes.

The results of this study could be published in an article, but would not include any information that would let others know who you are.

The results of this study may be published or presented at a scientific meeting.  If your name or other information that might identify you will be used in the publications or presentations, the researchers will ask for your separate written permission.

9.3 What happens to information about me after the study is over or if I cancel my permission?

As a rule, the researchers will not continue to use or disclose information about you, but will keep it secure until it is destroyed.  Sometimes, it may be necessary for information about you to continue to be used or disclosed, even after you have canceled your permission or the study is over. 

Examples of reasons for this include:

·       To avoid losing study results that have already included your information

·       To provide limited information for research, education, or other activities  (This information would not include your name, social security number, or anything else that could let others know who you are.)

·       To help University and government officials make sure that the study was conducted properly

9.4 When does my permission expire? 

Your permission expires at the end of the study, unless you cancel it sooner. You may cancel your permission at any time by writing to the researchers listed in Section 10 "Contact Information" (below). 

 

10. Contact Information

 

10.1 Who can I contact about this study?

Please contact the researchers listed below to:

·       Obtain more information about the study

·       Ask a question about the study procedures

·       Report an illness, injury, or other problem (you may also need to tell your regular doctors)

·       Express a concern about the study

 

Principal Investigator: Theodore William Stern
Mailing Address: 440 Lorch Hall, 611 Tappan Street, Ann Arbor, Michigan, USA (mail will be forwarded accordingly)
Telephone: UK: +44 7465 269 529

Study Coordinator: Andries Willem Coetzee
Mailing Address: 440 Lorch Hall, 611 Tappan Street, Ann Arbor, Michigan, USA
Telephone: +1 734 764-0353

 

You may also express a concern about a study by contacting the Institutional Review Board listed below.

IRB HEALTH SCIENCES AND BEHAVIORAL SCIENCES

 

2800 Plymouth Road

Bldg. 520, Rm. 1169

Ann Arbor, MI 48109-2800 USA

Phone: +1 734 936-0933

Fax: +1 734 936-1852

irbhsbs@umich.edu

If you are concerned about a possible violation of your privacy or concerned about a study you may contact the University of Michigan Compliance Help Line at 1-866-990-0111.

When you call or write about a concern, please provide as much information as possible, including the name of the researcher, the IRB HSBS number (at the top of this form), and details about the problem.  This will help University officials to look into your concern.  When reporting a concern, you do not have to give your name unless you want to.

 

11.  record of Information provided

11.1 What documents will be given to me?

Your signature in the next section means that you have received copies of all of the following documents:

·       This "Consent to be Part of a Research Study" document.  (Note: In addition to the copy you receive, copies of this document will be stored in a separate confidential research file).