Quy trình kết nạp Đảng viên mới

INFOGRAPHIC QUY TRÌNH
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI


SƠ ĐỒ QUY TRÌNH
KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

BẢN NỘI DUNG
QUY TRÌNH – THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG

THỨ TỰ NỘI DUNG
CÔNG VIỆC
VĂN BẢN
HOÀN THÀNH
MẪU
HỒ SƠ
1 - Người xin vào Đảng viết bản tự nhận xét bản thân.
- Bảng điểm sinh viên.
- Bản tự kiểm điểm của ĐVƯT.

[Phòng Đào Tạo]
2 - Chi Đoàn họp góp ý giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. (Có mặt Đoàn cấp trên, đại diện chi bộ, ít nhất 2/3 đoàn viên chi Đoàn tham dự): Tổ chức bỏphiếu tín nhiệm đồng ý hoặc không đồng ý. Biên bản họp góp ý. 

- Văn bản đề nghị của Chi Đoàn. 
[Mẫu BB-HopXetChiDoan]
[Mẫu 4-1-KND]
3 - BCH cơ sở Đoàn (Đoàn Khoa, Liên chi Đoàn) họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT cho chi bộ sinh viên kết nạp Đảng. - Biên bản họp góp ý của cơ sở Đoàn
- Văn bản đề nghị của cơ sở Đoàn
[Mẫu 5c-KND]

[Mẫu 4-KND]
4 - BTV Đoàn trường họp xét, ra Nghị quyết giới thiệu ĐVƯT cho cho bộ sinh viên kết nạp Đảng - Biên bản góp ý của BTV.
-
Văn bản đề nghị của BTV.
[Mẫu 5c-KND

[
Mẫu 4-KND]
5 Chi bộ sinh viên:
- Họp xét và ra Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng.
- Hoàn tất các thủ tục kết nạp Đảng cho đối tượng Đảng.
Hoàn thành toàn bộ hồ sơ kết nạp Đảng bao gồm:
-
GCN lớp bồi dưỡng KNĐ.
- Đơn xin vào Đảng.
- Nhận xét của đoàn thể các cấp nơi học tập, địa phương cư trú.
- Lý lịch của người xin vào Đảng.
- Bảng điểm mới nhất của người xin vào Đảng. 
Giấy giới thiệu của Đảng viên hướng dẫn. 
- Nghị quyết giới thiệu vào Đảng của Đoàn trường.

- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết đề nghị KNĐ cho đối tượng Đảng
- Các văn bản thẩm tra lý lịch[Đạt khi đi học lớp ĐTĐ]
[Mẫu 1-KND

[
Mẫu 5b-KND[Mẫu 2-KND


[Phòng Đào Tạo]

[Mẫu 3-KND

[
Mẫu 4-KND


[Mẫu 6-KND

6 Cấp ủy cơ sở:
- Thẩm tra hồ sơ của chi bộ.
- Họp xét và ra Nghị quyết kết nạp Đảng cho đối tượng Đảng, báo cáo cấp ủy cấp trên để ra quyết định KNĐ
- Biên bản họp góp ý và Nghị quyết đề nghị KNĐ cho đối tượng Đảng.
- Toàn bộ hồ sơ đề nghị KNĐ và Nghị quyết xét đề nghị KNĐ của chi bộ.
[Mẫu 7-KND]
            * Một số lưu ý:
- Toàn bộ những biên bản nhận xét, Nghị quyết đề nghị góp ý, nhận xét các nội dung tập trung vào 4 vấn đề sau:
 • Về phẩm chất chính trị;
 • Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng;
 • Về học tập, chuyên môn;
 • Về quá trình hoạt động và năng lực công tác.
- Sau khi có quyết định Kết nạp Đảng từ cấp ủy cấp trên, chi bộ sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức lễ Kết nạp Đảng. Lễ kết nạp đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một lễ). Lễ kết nạp Đảng bao gồm các phần:
 • Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
 • Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
 • Bế mạc (chào cờ).
ĉ
Cb Sinh vien,
Apr 28, 2016, 9:05 PM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:49 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:50 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:44 AM
Ċ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 6:52 AM
Comments