Quy trình công nhận ĐVƯT

QUY TRÌNH – THỦ TỤC KẾT NẠP ĐẢNG 

BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ:

THỨ TỰ NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỦ TỤC (Biểu mẫu) THỜI GIAN-NGƯỜI NỘP HỒ SƠ THỜI GIAN-NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
1

Chi đoàn tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên định kỳ hằng năm theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành Đoàn và Đoàn cấp trên trực tiếp.

Đoàn viên ưu tú của năm hiện tại phải là đoàn viên xuất sắc của năm trước (hoặc năm học trước) liền kề.

Đối với những đoàn viên ưu tú của năm trước nhưng không được phân loại là đoàn viên xuất sắc trong năm hiện tại thì không được bình chọn và công nhận là đoàn viên ưu tú tiếp tục.

Đoàn Khoa (Liên Chi Đoàn) tổng kết danh sách, xem xét và gởi danh sách về Đoàn trường.

- Biên bản họp phân loại đoàn viên định kỳ hàng năm.

- Bảng tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên.


2

Đoàn Trường

- Tổ chức cho đoàn viên xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng.

- Nhận xét về bài viết của đoàn viên.

- Xin ý kiến cấp ủy cơ sở.           

- Bình chọn đoàn viên ưu tú    

- Biên bản họp Ban chấp hành cơ sở Đoàn bình chọn Đoàn viên ưu tú.

- Thông báo kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú đến chi đoàn, chi đoàn có trách nhiệm báo cáo với chi bộ.


3
Chi đoàn, Ban chấp hành cơ sở Đoàn (Chi Đoàn,
Đoàn Khoa, Liên Chi Đoàn)
trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ Đảng.
- Danh sách đoàn viên ưu tú giới thiệu sang Đảng. (MauDanhSachDVUT.docx) 

- Sơ lược quá trình phấn đấu. (SoLuocQTPhanDau.docx)4

Chi bộ:

- Tiếp nhận danh sách đoàn viên ưu tú.

- Họp xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và công nhận cảm tình Đảng, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình đảng.    

- Định kỳ đảng viên được phân công báo cáo về quá trình phấn đấu, rèn luyện của cảm tình đảng. 


 

ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 12:06 AM
ĉ
Cb Sinh vien,
Mar 19, 2016, 12:13 AM
Comments