Chuyển sinh hoạt Đảng

Mẫu văn bản quy trình chuyển sinh hoạt Đảng
1. Biên bản họp Chi bộ
2. Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng
3. Bản tự kiểm điểm

ĉ
Cb Sinh vien,
Oct 28, 2014, 6:57 AM
Comments