Lingvistik handlar om människans kanske viktigaste och mäktigaste förmåga - att kommunicera. I lingvistik får man kunskaper om det mänskliga språket som allmänt fenomen - och ur ett tvärvetenskapligt perspektiv!

Man undersöker hur språk är uppbyggda, likheter och skillnader mellan olika språk, vad som skiljer talljud från andra mänskliga läten, hur man förstår och själv producerar språk, hur barn tillägnar sig sitt modersmål, vad som händer när man lär sig flera språk, hur slang utvecklas, hur datorer kan tränas att översätta, hur människor kan kommunicera med robotar, hur vi kan få fram artificiella intelligenser - och mycket annat.

Lingvistik indelas i Sverige i tre större fält, allmän språkvetenskap, datalingvistik samt fonetik. Psykolingvistik samt fältlingvistik/språkdokumentation är också stora fält inom lingvistik.

Info från ling.su.se:

Allmän språkvetenskap

Allmän språkvetenskap (ASV) handlar om människans språk som fenomen, och forskningen rör allt från strukturell variation mellan olika språk i världen till hur barn lär sig sitt modersmål, hur språk förändras över tid, och språkets roll för gruppers och individers identitet. Språk och språkförmåga kan studeras på många sätt, som till exempel i samtal mellan människor, i hjärnan, i stora textmängder som visar på faktisk användning, i grammatiska system, med mera. ASV har därför många starka tvärvetenskapliga kopplingar.

Datorlingvistik

Datorlingvistik är ett tvärvetenskapligt område som utvecklar formaliserade modeller av naturligt språk samt implementeringar av dessa modeller för att kunna behandla text och tal. Under de senaste två decennierna har fältet utvecklats mycket starkt som en följd av a) den enorma ökningen av mängden elektroniskt tillgängliga data; b) ständigt ökande datorkraft; c) metoder som är datadrivna, dvs som tenderar att ersätta formell grammatik med modeller som bearbetar data automatiskt med utnyttjande av statistik och/eller maskininlärning. Området ger nya möjligheter att konfrontera deskriptiv och teoretisk lingvistik med empirisk evidens, samtidigt som det bidrar med språkteknologiska tillämpningar som maskinöversättning, dialogsystem och informationsåtkomst.

Fonetik
Fonetik handlar om studier av det mänskliga talet med avseende på hur språkljud bildas och överförs, hur de registreras och uppfattas av örat och hjärnan, och vilka akustiska egenskaper de har. Ämnet inbegriper också talapparatens uppbyggnad och funktion, förhållandet mellan talspråk och skrift, hur ljudsystem skiljer sig åt i olika språk och dialekter, hur brytning uppkommer, hur små barn lär sig omgivningens språk och hur rösten fungerar i tal och sång. I och med att fonetik är ett mångfacetterat ämne med anknytningar till andra vetenskaper har de aktiva forskarna vid institutionen varierande bakgrund med koppling till humanistisk, beteendevetenskaplig och naturvetenskaplig forskning.