Câu hỏi trắc nghiệm môn XSTK 2015


Chương 1: Xác suất của biến cố
            Quan hệ giữa các biến cố
            Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển, thống kê
            Các công thức tính xác suất
     
Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên (rời rạc)
            Lập bảng phân phối xác suất
            Tính các đặc trưng số
    
Chương 3: Các quy luật phân phối xác suất 
            Siêu bội
            Nhị thức
            Poisson
            Chuẩn

Chương 5: Lý thuyết mẫu
            Các đặc trưng số cơ bản của tổng thể, mẫu
            Bài toán về trung bình mẫu ngẫu nhiên

Chương 6: Lý thuyết ước lượng
            Trung bình
            Tỷ lệ

Chương 7: Lý thuyết Kiểm định
            Trung bình
            Tỷ lệ

Đề thi mẫu (6 đề)

ċ
CAU HOI TRAC NGHIEM XSTK pdf 2015.zip
(17107k)
Phạm Trí Cao - Khoa Toán - Thống kê,
03:03, 2 thg 8, 2015
ċ
DE THI MAU TRAC NGHIEM XSTK pdf 2014.zip
(9484k)
Phạm Trí Cao - Khoa Toán - Thống kê,
19:39, 29 thg 12, 2014
Comments