ผู้ประสานงาน ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 โรงเรียนบ้านกาลึม

1.นางนัฏธิดา กุลธวัช       0819758853

2.นายบุญรอง วันตาแสง   0885350076

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง

1.นายธงชัย  บุญไชยะ            0813833590

2.นางสาวสุดารัตน์  สามุงคุณ    0815446539 
 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย

          1. นายสันติ โสภาค                   0872210732

          2. นายพิชชาชาญ สุวรรณพรหม    0835626934

โรงเรียนบ้านสร้างก่อ

          1.ว่าที่ รต.ณัฐกิตต์  วงษ์ดี       088-3099887

          2.นางสาวกฤตพร  วรรักษ์       082-1854846 
 โรงเรียนบ้านหนองแวง

          1.นายถิรเดช จันดา     0928285294

2.นายภูเบศร์ นามดี    0897008707

โรงเรียนบ้านข้าวสาร

1. นายพิทักษ์ ใจบุญ    0879492408

2. นางสมภาร ภูขำ      0862218310 
  โรงเรียนบ้านดงบัง

1. นายศุภภูมิ พลจางวาง  0831436487

2. นางอำไพ พึ่งจิตร        0878559081

โรงเรียนบ้านคำด้วง

1. นายสมรรถ ฝ้ายขาว  0846851551

2. นายศราวุฒิ โนนสีราช  0918658662 
 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการกรอกแบบสอบถาม โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 20 เมษายน 2559  ดังนี้
    
 เมนูที่ 1 ข้อมูลจากใบสมัคร ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
      เมนูที่ 2 แบบสอบถาม ขอสำรวจข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมโดยกรอกข้อมูลแบบสอบถาม
 แบบสอบถาม Click
 รหัสโรงเรียน Click
 

QR CODE กลุ่มโรงเรียนประชารัฐประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ"


Comments