Home

หนังสือราชการ/ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุดรธานี เขต 4 จะย้าย Domian name ไปใช้ของ ศนฐ. 
จึงแจ้งเพื่อโปรดทราบ.....Website ใหม่ Click ที่นี่  ความเคลื่อนไหวเริ่มเดือน
กรกฎาคม 2559

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) 

    รายงานผลการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล สพป.อุดรธานี เขต 4 CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน (จัดลำดับ) CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับโรงเรียน CLICK
    รายงานผลการประเมิน ระดับบุคคล CLICK
    รายงานระดับคุณภาพนักเรียน CLICK
    รายงานผลการประเมิน 10 อันดับดีเด่น CLICK
 แบบฟอร์มสำหรับโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเรียนรวม คลิ๊กที่นี่  
 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 
     ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบฯ
     แบบติดตาม ตรวจสอบฯ 8 องค์ประกอบ (จัดพิมพ์ตามจำนวนคณะกรรมการ + 1 เช่น คณะกรรมการ จำนวน ๒ คน จัดพิมพ์ ๓ เล่ม)
     คำสั่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
     แบบ Check list ของคณะกรรมการ
     คำสั่งของโรงเรียนที่ควรมี
    
 ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเขตพื้นที่

 download เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" clik ที่นี่  
 แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 โรงเรียนโครงการประชารัฐ 
      กรอบนโยบาย

      บทบาทผู้อำนวยการเขตพื้นที่
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน
      กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
      
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (2)
      การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ
      โครงการพัฒนาความรู้สู่อัจฉริยภาพ
      รูปแบบการเรียนการสอน ของ สพฐ.
      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      การพัฒนาความเป็นเลิศ
 
 
  รายงานประเมินนักเรียน ชั้น ป. 1-6 อ่านออกเขียนได้
      Website รายงานผล  คลิ๊กที่นี่
      ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน  คลิ๊กที่นี่
      ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ    นางสาวรัตนาภรณ์  คำมูล
         โทรศัพท์ : 081 048 4380  e-mail : rtnpk56@gmail.com


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS โรงเรียนประชารัฐ
สพป.อุดรธานี เขต 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมถิรธัมโม

การอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 23 มิถุนายน 2559 ณ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

การแข่งขันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 18 มิ.ย.59 ณ รร.อนุบาลชุมชนบ้านผือฯ และ รร.บริบาลภูมิเขตต์

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 8 องค์ประกอบ รร.กลุ่มเครือข่ายน้ำโสม วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559

หนังสั้นเกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้มีพระคุ­ณ เนื้อเรื่องบทละครที่เขียนขึ้นจากสภพาความ­เป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีอยู่ใน­สังคมปัจจุบัน
 หัวเรื่องค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 3 โดย ผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ อ.กุดจับ

หนังสั้น โรงเรียนบ้านสร้างก่อ


ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
12 พ.ค. 2559 00:04
Ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
25 ก.พ. 2559 18:24
ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.พ. 2559 21:53
Comments