ประวัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

หน่วย. อุรดธานี
              ประวัติขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  หน่วยอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกที่ทางวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ในสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ได้เปิดองค์การทางวิชาชีพเป็นครั้งแรก ในวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี และทางองค์การ ฯ ได้ร่วนกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การอื่นๆ ตลอดมาโดยมีสมาชิกใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี โดยมีนายบุระ กาญจนเสริม เป็นประธานอำนวยการ และมีนายวีระศกดิ์ บุตรโคษา เป็นครูที่ปรึกษา  อกท. มีสมาชิกในปีแรกจำนวน ๖๔๐ คน และได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฎิบัติของ อกท. ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
               สำนักงาน อกท.หน่วยอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เลขที่ ๒๓๐ หมู่ ๑๑ ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐