หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่


ระบบจัดการประชุมสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ครั้งที่ 2/2560 (วาระพิเศษ)

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น.

 

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี