ข่าวนักเรียน

 ภาพกิจกรรม 

                       

   วันมาฆบูชา                             https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRb9WIBzfoNzeSxmzXxrVVYd5CPJ7HlYcythj_STv837kvZSk5dI2YgQ245U1RhMPJrQd1VNFhELuK5/pub?start=true&loop=true&delayms=3000
                วันมาฆบูชา                                              ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
        วันท่ 28 กุมภาพันธ์ 2564                                   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 
                                   
   การนิเทศการเรียนการสอน                              โครงการส่งเสริม
             การนิเทศการเรียนการสอน                       โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
          วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2561                            ด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี
                                                                             วันที่ 29 มกราคม 2564

                      

ข่าวสารด้านการศึกษา


ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
  • คำสั่งโรงเรียน
  • ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน