http://web.ocsc.go.th/forking/

ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศวิทยาลัย

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงงาน/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

  • สิ่งประดิษฐ์ดินปลูกใบยางนา สิ่งประดิษฐ์ : ดินปลูกใบยางนาผู้จัดทำ1. นางสาวแววนภา บุญหลา    2. นายธนพร อุ่นจันทร์    3. นายอมรเทพ สายสุวรรณ์     4. นายภคิน สารวงศ์ 5. นายพรภวิษย์ ทองพรม ...
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:43 โดย webadmin uboncat
  • โครงงานผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ โครงงาน : ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อชื่อผู้ทำโครงงาน : นายศรราม สุพิศ นางสาวสมฤดี พินิจ นางสาวนงนุช อภิบาล ...
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:36 โดย webadmin uboncat
  • โครงงานผลิตภัณฑ์ผงแช่ล้างผักผลไม้สมุนไพรรางจืด ชื่อโครงงาน  :  ผลิตภัณฑ์ผงแช่ล้างผักผลไม้สมุนไพรรางจืด ชื่อผู้ทำโครงงาน  :  นางสาวแววนภา บุญหลา นางสาวมลฤดี กำยาน นางสาวนวินดา พันทอง ชื่อครูที่ปรึกษา  :  นางส ...
    ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:21 โดย webadmin uboncat
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

นายวีระพันธ์ุ  สำเภานนท์
ผู้อำนวยการ


http://182.93.153.100/register.html

http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www2.vec.go.th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.aspx
http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=init
http://e-learning.vec.go.th/