http://web.ocsc.go.th/forking/

ข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศวิทยาลัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงงาน/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

 • ผลงานวิจัย เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนาความรู้  เรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ   วิชาสัมมนาทางด้านพืชศาสตร์  ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์  นศ. ปวส. 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์   ภาคเร ...
  ส่ง 11 มี.ค. 2563 23:50 โดย วษท. อุบลราชธานี
 • การศึกษาพัฒนาปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์สำหรับการปลูกผักไร้ดิน ชื่อผู้ทำโครงงาน        นายณัชพล  พวงศรี                             นายณัฐวุฒิ  เชื้อหลง                              นางสาวเกษศิริ  พิมพ์ศรี ชื่อครูที่ปรึกษา         นายอาทิตย์      การะเกษ                              นางกรณิการ์     แสงรัตนกุล                              นางส ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:54 โดย วษท. อุบลราชธานี
 • สิ่งประดิษฐ์ดินปลูกใบยางนา สิ่งประดิษฐ์ : ดินปลูกใบยางนาผู้จัดทำ1. นางสาวแววนภา บุญหลา    2. นายธนพร อุ่นจันทร์    3. นายอมรเทพ สายสุวรรณ์     4. นายภคิน สารวงศ์ 5. นายพรภวิษย์ ทองพรม ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:43 โดย วษท. อุบลราชธานี
 • โครงงานผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ โครงงาน : ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารไก่ผสมหญ้าเนเปียร์ต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อชื่อผู้ทำโครงงาน : นายศรราม สุพิศ นางสาวสมฤดี พินิจ นางสาวนงนุช อภิบาล ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:36 โดย วษท. อุบลราชธานี
 • โครงงานผลิตภัณฑ์ผงแช่ล้างผักผลไม้สมุนไพรรางจืด ชื่อโครงงาน  :  ผลิตภัณฑ์ผงแช่ล้างผักผลไม้สมุนไพรรางจืด ชื่อผู้ทำโครงงาน  :  นางสาวแววนภา บุญหลา นางสาวมลฤดี กำยาน นางสาวนวินดา พันทอง ชื่อครูที่ปรึกษา  :  นางส ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2561 22:21 โดย วษท. อุบลราชธานี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

นายอนิรุทน์  เหมะธุลิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www2.vec.go.th/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.aspx
http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=init
http://e-learning.vec.go.th/


ไม่มีชื่อ

โพสต์2 พ.ย. 2564 20:01โดยวษท. อุบลราชธานี   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2564 20:05 ]


เอกสารเผยแพร่

โพสต์17 มิ.ย. 2564 06:46โดยวษท. อุบลราชธานี

1-2 of 2