דף הבית‏ > ‏

הערכות המחנך

מחנכי כיתות:

 

מחנך כיתה יחזיק באופן קבוע רשימת כתובות דואר אלקטרוני של התלמידים. ובמידת האפשר גם כתובות הדואר האלקטרוני של ההורים.

כהכנה לשעת חירום יוודא מחנך הכיתה כי הוא שולט בתפעול המשאבים המוזכרים לעיל. נוכח המחנך כי אינו שולט, יפנה לרכז התקשוב להשלמת הידע והמיומנויות הנדרשות.

כהכנה נוספת – יוודא מחנך הכיתה כי התלמידים יודעים כי בשעת חירום – הם מוזמנים להיכנס למרחב הכיתתי לצורך למידה והפגה. כמו כן יוודא המחנך כי התלמידים והוריהם מודעים לקיומו של פורום הייעוץ ודרכי הפניה אליו.

מחנך הכיתה יבהיר לתלמידם ולהורים כי הלמידה מרחוק והפעילות ההפגתית המקוונת בשעת חירום הינן וולונטריות וכי התלמיד לא יינזק אם לא ישתתף בפעילויות אלה.

מחנך הכיתה יהיה איש הקשר היחיד לצורך פעילות למידה והפגה לתלמידי כיתתו (כולל במקצועות שאותם אינו מלמד).

עם ההכרזה על מצב חירום וסגירת שערי בית הספר יהיה המחנך אחראי על קשר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מערכת הצ'אט עם התלמידים והוריהם.

נותק הקשר עם אחד התלמידים – יודיע המחנך למנהל בית הספר או מי מטעמו.

המחנך יהיה אחראי לקידום פעילויות למידה והפגה של תלמידיו תוך ניצול המשאבים לעיל.

במידה ויעלה צורך ממורה מקצועי לקיום שיעור מקוון במערכת eTeacher יפנה את הדרישה לרכז התקשוב.

המחנך יהיה בקשר עם המורים המקצועיים ועם רכז התקשוב לצורך קידום פעילות בניצול המשאבים.

המחנך יהיה אחראי לניהול המרחב הכיתתי, להפניית התלמידים לפעילויות שמחוץ למרחב הכיתתי ולעיבויו של המרחב.

במקצועות אותם המחנך אינו מורה – יתמוך בתלמידיו באמצעות המורים המקצועיים. לבקשת מורה מקצועי – יזמין המחנך את תלמידי הכיתה לשיעור במרחב הכיתתי באמצעות מערכת GoogleApps ומערכת הצ'אט.

מחנך כיתה יביא לידיעת התלמידים והוריהם את קיומו של פורום היועץ.

נוצר לדעת המחנך צורך, לאור דברים שקרא אצל תלמיד, למעורבות יועץ – יפנה המחנך את הסוגיה ליועץ ללא דיחוי.

מחנך כיתה יהיה קשוב לנעשה בפעילות כיתתו בכל שעות היממה.

במידה ונבצר מהמחנך להיות בקשר עם תלמידיו – יודיע על כך למנהל בית הספר או לרכז התקשוב – על מנת שימונה לו ממלא מקום.

 

 


Comments