דף הבית‏ > ‏

הערכות המורה המקצועי

מורה מקצועי.

 

המורה המקצועי יחזיק ברשימת כתובות הדואר האלקטרוני של כל מורי המקצוע והמחנכים בבית הספר.

כהכנה לשעת חירום יוודא המורה המקצועי כי הוא שולט בתפעול המשאבים המוזכרים לעיל. נוכח המורה כי אינו שולט, יפנה לרכז התקשוב להשלמת הידע והמיומנויות הנדרשות.

עם ההכרזה על שעת חירום ונעילת שערי בית הספר – יהיה המורה המקצועי אחראי על הפעלת המרחב המקצועי באתר בית הספר.

המורה המקצועי יהיה בקשר עם מדריך תחום הדעת לקבלת משאבים נוספים בתחום.

המורה המקצועי יהיה אחראי לעיבוי המרחב המקצועי בפעילויות מתאימות וידווח לצוות המורים כולו על הנעשה.

בהיות מחנך הכיתה איש הקשר היחיד לתלמידיו – יסייע המורה המקצועי למחנכי הכיתות בהן הוא מלמד את המקצוע בהעברת הפעילויות והמשאבים המקצועיים ובסיוע במתן תשובות לשאלות מקצועיות העולות מהתלמידים.

רצה המורה המקצועי לקיים שיעור מקוון – יפנה אל מחנך הכיתה (או מחנכי הכיתות) שיתאם עבורו פעילות במרחב הכיתתי ויפנה אליה את התלמידים.

ביקש המורה המקצועי לקיים שיעור מקוון במערכת e-Teacher  יפנה בקשתו אל מחנכ(י) הכיתות אשר יעבירו הבקשה לרכז התקשוב.

מורה מקצועי  יהיה קשוב לנעשה בפעילות בית הספר בין השעות 8 בבוקר ל-4 אחה"צ (16:00).

נבצר ממורה מקצועי להיות בקשר עם תלמידיו – יודיע למנהל בית הספר או לרכז התקשוב על מנת שימונה לו ממלא מקום.

 


Comments