דף הבית‏ > ‏

הנחיות למנהל

    מנהל בית הספר

 

מנהל בית הספר יקים צוות למידה בחירום. הצוות יכלול:

                          המנהל או סגן המנהל

רכז התקשוב

יועץ

תפקיד צוות הלמידה בחירום :

               לוודא כי קיים מאגר כתובות דואר אלקטרוני של בעלי התפקידים והתלמידים.

לוודא כי עותק (בקובץ) של המאגר נמצא בידי מנהל בית הספר ובידי חברי הצוות.

לוודא כי כל מחנך כיתה מחזיק ברשימת כתובות הדואר האלקטרוני הנדרשות לו לביצוע תפקידו בלמידה בחירום:

לוודא כי כל מחנך כיתה יודע כיצד לגשת לאתר בית הספר ולמרחב הכיתתי מכל מחשב המחובר לאינטרנט

לוודא כי כל מחנך כיתה יודע לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני.

לוודא כי כל מחנך כיתה מכיר ויודע לתפעל את המשאבים המוזכרים לעיל.

לוודא כי כל מחנכי הכיתות העבירו את נוהל הלמידה בחירום לתלמידים ולהוריהם.

לוודא שלכל התלמידים מכיתות ג'-ן' יהיה שם משתמש וסיסמה לפורטל הבית ספרי.

במידה ונוכח צוות החירום כי יש צורך בכך – יקיים פעילות (מפגשים, השתלמויות, סדנאות) להשלמת החסר

עם הכרזה על מצב חירום שבו נסגרים שערי בית הספר יפעיל מנהל בית הספר את צוות הלמידה בחירום בהתאם להתרחשויות והנחיות של הצל"ח הרשותי.

מנהל בית הספר יהיה אחראי לוודא כי כל חברי צוות בית הספר נמצאים בקשר עם תלמידיהם. נודע למנהל כי מטעמים כלשהם נבצר מחבר הצוות לפעול על פי הנוהל שלהלן – ימנה לו ממלא מקום.

מנהל בית הספר יהיה קשוב לנעשה בפעילות התקשובית של בית הספר בכל שעות היממה.

נבצר ממנהל בית הספר למלא תפקידו כמוגדר בנוהל זה – יביא הדבר לידיעת מטה התוכנית הלאומית.

 Comments