דף הבית


דף הבית

אתר זה  מעמיד לרשות  המנהל והצוותים החינוכיים את המרכיבים שקשורים לפרק "אלימות ברשת" כפי שהם מופיעים בחוזר עצמו. במקרה של אירוע בריוני, מנהל בית הספר יוכל להיעזר באתר ולקבל תשובות ברורות ומהירות שיעזרו לו לפעול ביעילות, בהתאם להנחיות המופיעות בחוזר מנכ"ל "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון".  

  תפריט נושאים

תפריט נושאים 2
 
חלק ו'
 
חלק ו'
 
חלק ז
 
חלק ז'
 
חלק ז'
  

כדאי להכיר חוזרי מנכ"ל 

המידע שמפורסם  באתר זה לקוח מחוזר מנכ"ל אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון היוצא מטעם שפ"י. חוזר מנכ"ל  זה עוסק  בהיערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים בית ספרי בטוח, לצמצום האלימות ולהתמודדות עמה. בתחילת שנה"ל תשע"ה התפרסם עדכון  לחוזר, המתייחס באופן  מאוד מפורט לדרכי הטיפול על פיהם הצוות החינוכי נדרש לפעול בעת התרחשות אירוע בריוני ברשת .  חשוב להדגיש שאתר זה אינו מחליף את החוזר עצמו - שבו מוצגות ההנחיות בפירוט רב.