หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ STEM Education โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
http://www.stemedthailand.org/


แนะนำ สะเต็มศึกษา


การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา

กิจกรรม สะเต็มศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สเลอปี้


ดร.เอื้อมพร สายเสมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ
อุบลราชธานี


นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์
นางนิรมล บุญมาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางเบญจวรรณ  กระแสแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์