หน้าแรก

แบบฟอร์มประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ

     1. คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561  << ดาวน์โหลด>>
     2. งปม 1  แบบเสนอของบประมาณโครงการปี 2561  << ดาวน์โหลด>>  
     3งปม 2  ประมาณการค่าใช้จ่าย กิจกรรมโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     4งปม 3  แบบฟร์อมโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     5งปม 4   แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ  << ดาวน์โหลด>>
     6งปม 5.1 แบบรายงานโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     7งปม 5.2 รายงานโครงการ 5 บท  << ดาวน์โหลด>>

เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มบริหารงาน

ขอนัดหมายการส่งเอกสารแผนงาน ดังนี้ครับ

1.จัดส่งโครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ทางระบบ SMSS หรือe-mail a.sriworaboon@hotmail.co.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

2.จัดส่งรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จัดพิมพ์ และ       เข้าเล่มเรียบร้อย ที่งานแผนงาน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561กรอบการจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 << ดาวน์โหลด>>