หน้าแรก

แบบฟอร์มประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ

     1. คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560  << ดาวน์โหลด>>
     2. งปม 1  แบบเสนอของบประมาณโครงการปี 2560  << ดาวน์โหลด>>  
     3งปม 2  ประมาณการค่าใช้จ่าย กิจกรรมโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     4งปม 3  แบบฟร์อมโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     5งปม 4   แบบขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุมัติงบประมาณ  << ดาวน์โหลด>>
     6งปม 5.1 แบบรายงานโครงการ  << ดาวน์โหลด>>
     7งปม 5.2 รายงานโครงการ 5 บท  << ดาวน์โหลด>>

สรุปจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560

สรุปรวมทั้งหมด

คลิก

ฝ่ายกิจการนักเรียน

คลิก

สรุปแต่ละกลุ่มสาระ

คลิก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คลิก

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิก

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

คลิก

ฝ่ายวิชาการ

คลิก