หน้าแรก


สอบแก้ตัว กลางภาค
  << คลิก >>
ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์
            >> แจ้งนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0  ร  มส  มผ  ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ทุกคนทราบ  ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสอบแก้ตัว
                        1. รับเอกสารการลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
                             (ให้ครูที่ปรึกษาลงชื่อให้เรียบร้อย)
                        2. นำเอกสารการลงทะเบียนส่งที่ครู  (082 - 1453394)
                        3. ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัวในระบบ  [[  ลงทะเบียน  ]]
                        4. รับงานเพื่อแก้ไขผลการเรียน
                        5. รับเอกสารผลการสอบแก้ตัว 


ครูอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
   https://sites.google.com/a/tupubon.ac.th/computer-center/
http://www.digitalschool.club/login/index.php

https://sites.google.com/a/tupubon.ac.th/stem-tupubon/