งานสารสนเทศโรงเรียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    ๑.  จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน
    ๒.  วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ๓.  เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง
    ๔.  นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๕.  รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
    ๖.  ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
    ๗.  จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
    ๘.  พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจจุบัน
    ๙.  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี
    ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานข้อมูลสารสนเทศ
         ประจำปี 2560 [ ดาวน์โหลด ]
         ประจำปี 2561 [ ดาวน์โหลด ]
         ประจำปี 2562 [ ดาวน์โหลด ]