หน้าแรก


                           Course            Teacher

วิดีโอ YouTube

วีดิทัศน์การดำเนินงาน
เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

  
 
https://sites.google.com/tupubon.ac.th/students62/

  
 
 
 

 

0:02 / 6:02 Google Classroom วิธีเข้าเรียนและส่งงาน

 

แนะนำการเรียนออนไลน์ ผ่าน Video Conference ‎(สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)‎ ใน Google Classroom X Meet

    

Google Classroom Tips : การใช้ Meet ในคลาสรูม ในการเรียนแบบ synchronous ‎(เรียนออนไลน์พร้อมกัน)‎


วิธีสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom 2020 ครบจบในตอนเดียว

การใช้งาน Google Meet ร่วมกับ Classroom - Google Meet integrate with Classroom สำหรับครูผู้สอน
   มาตรการหลักป้องกัน COVID-19 ในโรงเรียน

 

การลงทะเบียน เข้า - ออก สถานศึกษาใน Application "ไทยชนะ"
   

การป้องกันและกำจัดเชื้อโรค
 
 
 
 

การคัดกรองครู นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ