ข้อมูลออนไลน์
บันทึกการตรวจเครื่องแต่งกาย
บันทึกออกนอกโรงเรียน
บันทึกอื่นๆ กรณีแบบฟอร์มไม่ตรงตามแบบ


บันทึกครูลาหรือไปราชการ(จัดสอนแทน)
ข้อมูลประมวลผลแล้ว
เช็คชื่อนักเรียนมาโรงเรียนสายข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน