บันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนขอเลื่อนวิทยฐานะ

ระเบียบวาระการประชุม ก.พ. 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

ข้อมูลครูเช็คนักเรียนลงเขตพื้นที่และเข้าแถวหน้าเสาธง

นักเรียนมาเรียนสาย

นักเรียนที่ไม่เรียบร้อย ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์PPT ประเมิน

IDPLAN2561

แบบฟอร์มการกรอกประวัติ


วิดีโอ YouTube


ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11/2561

ปฎิทินการปฎิบัติงานการประเมิน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

การดำเนินการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีแบบเปิด(Open Approach)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบ1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบ2

คำสั่งโครงสร้างฝ่ายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างโครงสร้างแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLCแบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ตัวอย่างไฟล์แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน