ปีการศึกษา 2561
รับนักเรียน 1 ห้อง จำนวน  30 คน
   

กำหนดการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แจ้งความจำนง

คลิกเพื่อแจ้งความจำนง (www.bangkok2.org)


รับสมัคร

วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ณ  ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (312)


สอบคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

วลา 08.30 - 11.30 น.  
ณ  
ห้องศูนย์เรียนรวม  อาคาร 2 ชั้น 1

(แบบทดสอบของโรงเรียนและสอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างประเทศ)

ประกาศผล/
รายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม  2561                    
เวลา 08.30  - 16.30 น.     
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน เวลา 09.00 น.
ณ  
ห้องศูนย์เรียนรวม  อาคาร 2 ชั้น 1

มอบตัว

คลิกเพื่อกรอกประวัติเตรียมมอบตัว

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

เวลา 08.30  - 12.00 น.     
ณ  ห้องศูนย์เรียนรวม  อาคาร 2 ชั้น 1

หลักฐานการสมัคร
1.  ใบแจ้งความจำนงสมัครเข้าเรียน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สั่งพิมพ์จากการแจ้งความจำนงด้านบน)
2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
3.  หลักฐานการจบการศึกษาชั้น ม.3 (ปพ.1) หรือ (ใบรับรองผลการศึกษา) 
4.  รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
5.  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฯลฯ  (ให้นำฉบับจริงไปแสดงพร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด)