เพลงประจำโรงเรียน

           (เขียนจากบทกลอนของ อ.กรกนก  พรหมจารีย์ - อ.ทัศนารี  อ่อนสุข)
            ทำนอง  "พรพิรุณ"
            จังหวะ   มาร์ช
            ขับร้อง    ร้องหมู่
           
            ทำนอง - คำร้อง    "พรพิรุณ"
            จังหวะ                  Slow Walt 
            ขับร้อง                  สุวัจชัย สุทธิมา
  
            จังหวะ                   แกรนด์มาร์ช
            ขับร้อง                  ร้องหมู่

            จังหวะ                 แกรนด์มาร์ช   
            ขับร้อง                โฉมฉาย อรุณฉาน

            จังหวะ                 ควิกวอลทซ์   
            ขับร้อง                อโศก  สุขศิริพรฤทธิ์
    
            จังหวะ                 แทงโก้   
            ขับร้อง                เจษฎา  ธรรมวณิช    

            จังหวะ                รุมบ้า   
            ขับร้อง               ปิติพันธ์ - สุพรรษา    

            จังหวะ                ช่า ช่า ช่า   
            ขับร้อง               จำนงศักดิ์ - ผจงพิศ    

            จังหวะ                กัวราช่า   
            ขับร้อง               สุนทรี - สุพรรษา    

            จังหวะ                แซมบ้า   
            ขับร้อง               บัณฑิตพงศ์  พรพิรุณ    

            จังหวะ                ตะลุง   
            ขับร้อง               ร้องหมู่   

            จังหวะ                รำวง   
            ขับร้อง               ร้องหมู่