ฝ่ายบริหาร

ดร.เลิศศิลป์  รัตนมุสิก
ผู้อำนวยการ
นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสาวนาตยา    นะวะมะวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายเกตุ   โพธิ์น้อย
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป