ฝ่ายบริหาร

ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้
ผู้อำนวยการ
นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการนางสาวนาตยา    นะวะมะวัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


ว่าที่ร้อยตรี ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายเกตุ   โพธิ์น้อย
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป