ฝ่ายบริหาร

ดร.เลิศศิลป์  รัตนมุสิก
ผู้อำนวยการ
นายโกวิท มาตย์สาลี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจำรัส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสมคิด  ลอยฟ้า
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล