โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/dlit-tupr/

โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา