https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/ntups16/ntups16
โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ https://sites.google.com/a/tupr.ac.th/ntups16/dlit-tupr?previewAsViewer=1

โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา