เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561            แผ่นพับการรับนักเรียน ม.1 
 เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561            แผ่นพับการรับนักเรียน ม.4