ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา/หัวหน้างานรับนักเรียน/งานตารางสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ/หัวหน้ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน/หัวหน้างานพัฒนาเครื่อข่ายการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานวิจัยฯ

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล