ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานวัดผล ประเมินผล งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้างานแนะแนว

หัวหน้างานโครงการห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ

หัวหน้างานพัฒนาการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้

หัวหน้างานวิจัยฯ

หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/งานแผนงาน

หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา/งานตารางสอน

หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต

หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

หัวหน้างานรับนักเรียน

หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ

หัวหน้าสนองนโยบายและจุดเน้นสถานศึกษา/หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ

งานทะเบียน

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง