ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้างานชุมชนและบริการสาธารณะ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม


หัวหน้างานสำนักงานฯ


หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ


หัวหน้างานธุรการและสารบรรณโรงเรียน


หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ


หัวหน้างานยานพาหนะ/หัวหน้าอาคาร 2


หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา


หัวหน้างานระบบควบคุมภายในโรงเรียน


หัวหน้างานโภชนาการ


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน


หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน


หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป


หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป


หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานมูลนิธิและชมรม


หัวหน้างานควบคุมพนักงานทำความสะอาด/หัวหน้าอาคาร 1


หัวหน้างานบริหารเว็บไซต์โรงเรียน/หัวหน้าอาคาร 3


หัวหน้าอาคาร 4


หัวหน้าอาคาร 5