ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายฯ

หัวหน้างานระบบควบคุมภายในโรงเรียน

หัวหน้างานยานพาหนะ

หัวหน้างานโภชนาการ

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณโรงเรียน


หัวหน้าอาคาร 2

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฯ/หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน

หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม/หัวหน้างานชุมชนและบริการสาธารณะ
หัวหน้างานเทคโนโลยีและโสตทัศนศึกษา

หัวหน้างานมูลนิธิและชมรม

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริหารเว็บไซต์โรงเรียน/หัวหน้าอาคาร 3

หัวหน้าอาคาร 4หัวหน้างานสำนักงานฯ


หัวหน้างานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

หัวหน้างานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานพนักงานทำความสะอาด/หัวหน้าอาคาร 1

หัวหน้าอาคาร 5