ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานบริหารการเงิน


หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานบริหารร้านค้าสวัสดิการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานบริหารโรงอาหาร/หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครู
หัวหน้าสำนักงานฯ
หัวหน้างานบริหารบัญชี
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรฯ

หัวหน้างานทุนการศึกษา