ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานบริหารการเงิน

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

หัวหน้างานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานบริหารร้านค้าสวัสดิการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานบริหารโรงอาหาร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครู

หัวหน้างานทุนการศึกษา


หัวหน้าสำนักงานฯ


หัวหน้างานบริหารบัญชี

หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้างานสวัสดิการครูและบุคลากรฯ