ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานบริหารการเงิน


ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน

หัวหน้าสำนักงานฯ

หัวหน้าจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ

หัวหน้างานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ

หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

หัวหน้างานสวัสดิการข้าราชการครู

หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน