ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและลาออกฯ/หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หัวหน้างานเครื่อข่ายผู้ปกครอง


หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

หัวหน้างานเวรยามและรักษาความปลอดภัย


หัวหน้างานสารบัญงานพัสดุกลุ่มบริหารฯ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หัวหน้าคณะอินทนิล

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานวินัยและรักษาวินัย/หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรฯ/หัวหน้างานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน/งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ


หัวหน้างานสารสนเทศ


หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หัวหน้าคณะปาริชาต

หัวหน้าคณะกรรณิการ์หัวหน้าสำนักงาน/งานแผนงาน
กลุ่มบริหารฯหัวหน้างานอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง/หัวหน้าระดับ ม.3

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หัวหน้างานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หัวหน้าคณะการะเกด