ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน/งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

หัวหน้างานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ/งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

หัวหน้างานอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและลาออกฯ

หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย/หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และภัยคุกคามจากสื่อเทคโนโลยี

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารฯ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานสารบรรณงานพัสดุกลุ่มบริหารฯ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าคณะปาริชาต

หัวหน้าคณะการะเกด

หัวหน้าคณะอินทนิล

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์

หัวหน้าคณะกรรณิการ์