ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน/งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

หัวหน้างานทะเบียนประวัติบำเหน็จความชอบ/งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

หัวหน้างานอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายและลาออกฯ

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ/หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มบริหารฯ

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หัวหน้างานสารสนเทศ

หัวหน้างานสารบรรณงานพัสดุกลุ่มบริหารฯ/หัวหน้าระดับ ม.1

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวหน้าคณะการะเกด

หัวหน้าคณะอินทนิล

หัวหน้าคณะกรรณิการ์

หัวหน้าคณะปาริชาต

หัวหน้าคณะราชพฤกษ์