หน้าแรก

ข่าวประกาศ
  • ประกาศจากงานโครงงาน  กลุ่มบริหารวิชาการ
    ให้นักเรียน ม. 1 - ม. 5 ทุกคนทุกกลุ่มโครงงาน มาจัดบูธตามแผนผังการจัดบูธ
    ของโรงเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และจัดให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560
  • งานนิทรรศการโครงงาน OCOP ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดในวันที่ 29 ม.ค. 60
  • งานนิทรรศการโครงงาน OCOP ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จัดในวันที่ 9-10 มี.ค. 60