หน้าแรก

ถ้ามุมมองหน้า web  ใน SmartPhone
ไม่พอดี 
ปรับที่ข้อความมุมมองที่ด้านล่างของ web