วิชาการขายปลีกและการขายส่ง

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าส่ง ค้าปลีก การจัดตั้งและหาทุนในการดำเนินงาน ประเภทของร้านค้าปลีก  ค้าส่ง ทำเลที่ตั้งหลักการจัดฃื้อสินค้าการควบคุมสินค้าคงคลัง การตั้งราคาขายปลีก ค้าส่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายของร้านค้าปลีก ค้าส่งการจดทะเบียนการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีป้าย ตลอดจนการทำบัญชีค้าปลีก ค้าส่ง
ĉ
อ.ไพรัตน์ ศรีธรรมมา,
Oct 21, 2010, 12:10 AM
Comments