การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด(ปวส.1)01-210-001แผนกการตลาด

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ประเภทของข้อมูลสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ĉ
Unknown user,
Oct 21, 2010, 1:48 AM
Comments