1. ความรู้เกี่ยวกับการร่วมค้า

สาระสำคัญ
            การร่วมค้าเป็นการประกอบกิจการร่วมกันตั้งแต่สองคน หรือสองกิจการขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง เมื่อการค้าเสร็จสิ้นถือว่าการร่วมค้า
สิ้นสุดลง
            รูปแบบของการร่วมค้ามี 3 รูปแบบ คือ การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกันและกิจการที่ควบคุมร่วมกันหรือกิจการร่วมค้า
            วิธีการบัญชีของการร่วมค้ามี 2 วิธี คือ วิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยไม่เปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากและวิธีการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
         1.1 ความหมายและลักษณะของการร่วมค้า
         1.2 รูปแบบของการร่วมค้า
         1.3 วิธีการบัญชีของการร่วมค้า