แนวการสอนและใบงาน

ประมวลการสอน ( Course Syllabus)

 

รหัสวิชา 2201 2303    ชื่อวิชา  งานสำนักงาน Management  office    จำนวน  2  หน่วยกิต

รายวิชาสังกัดคณะ         บริหารธุรกิจ  สาขาการเลขานุการ

สถานภาพของวิชา        วิชาชีพเฉพาะสาขา

ภาคเรียนที่  1                ปีการศึกษา  2555

ผู้สอน                              อาจารย์สุพัณณรัฏฐ์  ประชานิยม

 

คำอธิบายรายวิชา

                         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานสำนักงาน บุคลากรหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดสำนักงาน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และการบำรุงรักษา

 

วัตถุประสงค์ของวิชา

                         การจัดการเรียนการสอนวิชางานสำนักงานนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เครื่องปฏิบัติสำนักงานและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

 

หัวข้อวิชา

1.             ลักษณะสำนักงานและการจัดสำนักงาน

2.             พนักงานสำนักงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.             การใช้เครื่องปฏิบัติสำนักงานและการบำรุงรักษา

 

วิธีการสอน

                         ใช้การบรรยาย ประกอบการฉายเครื่องฉายข้ามศีรษะพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการใช้เครื่องปฏิบัติสำนักงานการบำรุงรักษา และปฏิบัติจริงกับเครื่องใช้สำนักงาน พร้อมทำแบบฝึกหัด

 

อุปกรณ์สื่อการสอน

                         ใช้แผ่นใส เครื่องฉายข้ามศีรษะและเอกสารประกอบการบรรยาย เครื่องใช้สำนักงาน

 

 

 

 

 

- 2 -

 

  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                             -    จิตพิสัย ความสนใจ และผลงานที่มอบหมาย                                10  %

                               -  พิจารณาผลงานรายบุคคล                                                                         10  %

                                -  การทดสอบตามหน่วยการเรียน

                                                         หน่วยที่  1                                                                        25 %

หน่วยที่  2                                                                    25 %

รวม                                        70 %

                                                         หน่วยที่ 3  สอบปลายภาคเรียน                               30 %

 

การประเมินผลการเรียน

             1. พิจารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มอบหมายในชั้นเรียน การสอบจากสภาพจริงและสอบปลายภาคอีกทั้งการประเมินผลแต่ละกลุ่ม (อิงกลุ่ม) คำนวณหาค่า  T – Score  โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณและกำหนดเกรด

                2. การให้โอกาสนอกเวลาแก่นักเรียนเข้าพบ และให้คำแนะนำในด้านการเรียนตามตารางกำหนดนัดหมาย

 

เอกสารอ่านประกอบ

-                   หนังสืองานสำนักงานและการใช้เครื่องปฏิบัติสำนักงานอาจารย์มนตรี   เอี่ยมวรกุล

-                   หนังสือการจัดงานสำนักงาน   อาจารย์ มนตรี  เอี่ยมวรกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน

 

สัปดาห์

เนื้อหา

วิธีการสอนและกิจกรรม

1 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 ลักษณะสำนักงานและการจัด

สำนักงาน

-                   ความหมายของสำนักงาน

-                   วัตถุประสงค์ของสำนักงาน

-                   การวางโครงการสำนักงาน

-                   การวางรูปงานสำนักงาน

-                   ชนิดของสำนักงาน

-                   การจัดงานสำนักงาน

-                   การเลือกทำเลที่ตั้งสำนักงาน

-                   การจัดระบบความปลอดภัยในสำนักงาน

 

หน่วยที่ 2  พนักงานสำนักงานและหน้าที่

ความรับผิดชอบ

-                   การรับพนักงานเข้าทำงาน

-                   คุณสมบัติของพนักงาน

-                   หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

-                   การพัฒนาบุคลิกภาพ

-                   การต้อนรับและการนัดหมาย

1.             แนะนำผู้เรียนและ

เนื้อหาสาระ

2.              บรรยาย  อภิปราย

3.             ยกตัวอย่างประกอบ

4.             สนทนา  ซักถาม

5.             แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตามใบงานที่ 1

6.             นำเสนอชิ้นงาน

7.             แบบฝึกหัด

8.             ทดสอบรายหน่วย

 

 

1.             บรรยาย  อภิปราย

2.             สนทนา  ซักถาม

3.             ยกตัวอย่างประกอบ

4.             แบบฝึกหัดตามใบงานที่ 2

5.             ทดสอบรายหน่วย

 

ตารางกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน

 

สัปดาห์

เนื้อหา

วิธีการสอนและกิจกรรม

13 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 - 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 การใช้เครื่องปฏิบัติสำนักงานและการบำรุงรักษา

-                   ความหมายของเครื่องใช้สำนักงาน

-                   การใช้เครื่องสำนักงานประเภทต่าง ๆ

1.             เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

2.             เครื่องอัดสำเนา

3.             เครื่องถ่ายเอกสาร

4.             เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียน

1.             อภิปราย 

2.             ยกตัวอย่างประกอบ

3.             สาธิตให้คำแนะนำ

4.             ปฏิบัติการใช้เครื่องใช้สำนักงานตามใบงานที่ 3

5.             สรุปเนื้อหา  สาระ

6.             ทำแบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด

 

 

 

สรุปเนื้อหาสาระที่สำคัญ

ใบงานที่  1

 

เรื่อง  ลักษณะงานสำนักงานและพนักงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.             ให้ความตระหนักถึงความสำคัญของสำนักงานที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้อง

                                   ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.              ให้เข้าใจถึงสภาพและทำเลที่ตั้งของสำนักงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อ  

 

คำสั่ง

ให้นักเรียนวาดแผนผังสำนักงานใส่กระดาษ   A 4   พร้อมบอกตำแหน่งของแต่ละฝ่าย

ในสำนักงานให้ชัดเจนส่งอาจารย์ผู้สอนภายใน  1 สัปดาห์หลังจากจบหน่วยการเรียนที่  1

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่  2

 

เรื่อง   พนักงานสำนักงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.             บอกความสำคัญของการรับพนักงานเข้าทำงาน

2.             บอกหน้าที่ของพนักงานต้อนรับและนัดหมาย

 

คำสั่ง

ให้นักเรียนค้นหาแบบฟอร์มใบสมัครงานมาคนละ  2  ใบ เป็นภาษาไทย  1 ใบ  ,ภาษาอังกฤษ  1 ใบ

พร้อมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนส่งอาจารย์ผู้สอนภายใน   1  สัปดาห์ หลังจากจบหน่วยการเรียนที่  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ใบงานที่ 3

 

เรื่อง     การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.             บอกเทคนิคการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ 

2.             ปฏิบัติการใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

3.             ปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องปฏิบัติสำนักงานได้

 

คำสั่ง

                 ให้นักเรียนหาภาพเครื่องใช้สำนักงานประเภทอุปกรณ์สำนักงานมาคนละ  1  เครื่อง  พร้อมบอกวิธี

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานนั้น ส่งอาจารย์ผู้สอนภายใน   1  สัปดาห์ หลังจากจบหน่วยการ

เรียนที่  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĉ
ไม่ทราบผู้ใช้,
25 พ.ค. 2555 22:18
Comments