หน่วยที่ 2 ประเภทและศิลปะในการจัดแสดงสินค้า

 ประเภทและศิลปะในการจัดแสดงสินค้า
    -  ประเภทของการจัดแสดงสินค้า
            -  Window  Display
            -  Interior  Display
                                                                                                                                                                                                                  
    -  การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน (Inteerior Display)
             กิจการให้ความสำคัญกับการจัดแสดงสินค้าภายในร้านโดยการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในร้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับจากการเดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน การจัดแสดงที่ใช้หลักศิลปะมาช่วยในการกำหนดหมวดหมู่ ประเภทของสินค้า  จัดวางในที่ที่เหมาะสมสวยงามทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเลือกชมสินค้า เป็นการเร่งการตัดสินใจซื้อให้เร็วขึ้น  การจัดแสดงสินค้าภายในร้านแบ่งเป็น 6 ประเภท
                1.  Top of Counter Display เป็นการจัดแสดงสินค้าบนโต๊ะ สินค้ามีนำหนักเบา
                2.  Open Display เป็นการจัดแสดงแบบเปิดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการหยิบชมสินค้า
                3.  Closed Display เป็นการจัดแสดงสินค้าในตู้เคาน์เตอร์ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีราคาสูง
                4.  Wall Display เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่ผนังกว้างและว่างเปล่า สินค้าที่นำไปจัดแสดงบนผนังควรมีนำหนักเบา
                5.  Hangiiiiing Display เป็นการนำสินค้าไปแขวนไว้กับราวหรือหมุด เป็นการใช้พื้นที่เพดานที่ว่างเปล่าให้มีประโยชน์
                6.  Archeteetural Display เป็นการจัดแสดงสินค้าเชิงสถาปัตยกรรมจัดสินค้าในลักษณะสภาพแว้ดล้อมเหมือนจริง
 
    -  การจัดแสดงสินค้าหน้าต่างโชว์  (Window Display)
             การจัดแสดงสินค้าในหน้าต่างโชว์หน้าร้านถือเป็น "ดวงตา" ของร้านที่จะคอยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่เดินผ่านไปมาและหยุดพิจรณาสินค้าที่จัดแสดง แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
                1.  Single Display เป็นการจัดแสดงสินค้าไว้ด้านหลังของผนังด้านหน้าของร้านค้าซึ่งเป็นกระจกแบนราบ
                2.  Conner Display เป็นการจัดส่วนมุมด้านหน้าของร้านโดยใช้ผนังด้านหน้าและด้านข้างทำมุมจัดหน้าต่างโชว์
                3.  Island Display เหมาะสำหรับร้านค้าที่มีพื้นที่กว้าง   เพราะการจัดไม่มีส่วนใดติดอยู่กับผนังของร้าน  ลูกค้ามองเห็นได้ทุกด้าน
              ลักษณะการจัดแสดงสินค้าหน้าต่างโชว์
                1.  One Item Window (หน้าต่างโชว์แสดงสินค้าอย่างเดียว)
                2.  Related Merchandise in Theme Window (หน้าต่างโชว์แสดงสินค้าที่สัมพันธ์ก้นเป็นชุด)
                3.  Related Merchandise not in Theme Window (หน้าต่างโชว์แสดงสินค้าที่สัมพันธ์กันต่างชุด)
                4.  Single Line of Good Window (หน้าต่างโชว์แสดงสินค้าตามประเภท)
                5.  Miscellaneous Window Display (หน้าต่างโชว์สินค้าหลายประเภท)
                6.  Season Window (หน้าต่างโชว์ตามเทศกาล)
                7.  Special Feature Window Display (หน้าต่างโชว์ตามวาระพิเศษ)
 
    -  ส่วนประกอบของการออกแบบ
                1.  Line (เส้น)                                                2.  Shape-Form (รูปร่าง-รูปทรง)
                3.  Direction (ทิศทาง)                                     4.  Size and Proportion (ขนาดและสัดส่วน)
                5.  Texture (ลักษณะพื้นผิว)                              6.  Value (น้ำหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา)
                7.  Color (สี)                                                  8.  Space (บริเวณว่าง)
                9.  Light (แสง)
 
    -  สีกับศิลปะในการตกแต่ง
             ในการออกแบบจัดแสดงสินค้าผู้จัดควรรู้จักการใช้สีให้เหมาะสมกับตัวสินค้า พื้นหลัง วัสดุประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผลงานการจัดแสดงสินค้าออกแบบดูสวยงามดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้
             แม่สี  การแบ่งแม่สีใช้หลักยึดถือดังนี้
                 1.  แม่สีของนักฟิสิกส์ (สีของแสง)  
                 2.  แม่สีของนักเคมี (สีของวัตถุที่สังเคราะห์ขึ้น)
                 3.  แม่สีตามจิตวิทยา (สีที่เกี่ยวกับความรู้สึก)
             แม่สีขั้นที่หนึ่ง  มี 3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน
             แม่สีขั้นที่สอง  นำแม่สีขั้นที่หนึ่งมาผสมกันเกิดสีใหม่ 3 สี คือ ส้ม ม่วง เขียว
             แม่สีขั้นที่สาม  นำแม่สีขั้นที่สองมาผสมกันเกิดสีใหม่ 6 สี รวมเป็น 12 สี คือ แดง ม่วงแดง ม่วง ม่วงน้ำเงิน น้ำเงิน
                                 เขียวน้ำเงิน เขียว เขียวเหลือง เหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง  
              วิธีการใช้สีมี 4 ประการ (อารี สุทธิพันธุ์. 2527  100)  คือ
                   1.  การใช้สีด้วยการผสมเนื้อสีเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องมีตัวละลายสี เช่น สีน้ำต้องผสมด้วยน้ำ สีน้ำมันต้องผสมด้วยน้ำมัน เป็นต้น
                   2.  การใช้สีด้วยการผสมของแสง
                   3.  การใช้สีด้วยการระบายเป็นจุด เป็นการให้สีผสมกันในดวงตา
                   4.  การใช้สีด้วยการระบายเป็นแผ่นแล้วนำมาประดับติดต่อกัน
               คุณสมบัติของสี
                   1.  สีที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง  ได้แก่ สีน้ำ กระจกสี กระดาษสีโปร่งแสง
                   2.  สีที่มีคุณสมบัติทึบแสงปานกลาง  ได้แก่ สีโปสเตอร์ สีฝุ่น กระดาษสี สีอะคลีลิค
                   3.  สีที่มีคุณสมบัติทึบแสง  ได้แก่ สีน้ำมัน สีพลาสติก กระดาษสี กระเบื้องเคลือบสี
               การใช้สีในการตกแต่ง  
                    การใช้สีในการตกแต่งอาคารสถานที่มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะสีจะช่วยทำให้ผลงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การวางโครงสีในการตกแต่งมีขั้นตอนดังนี้
                   1.  วิเคราะห์ความต้องการและงบประมาณ                       2.  การเลือกสีหลัก
                   3.  การเลือกสีรอง                                                     4.  น้ำหนักของสี
                   5.  การเลือกลวดลายและพื้นผิววัสดุ                              6.  การเลือกสีเน้น
                   7.  การเทียบสีตามอัตราส่วนที่ใช้                                  8.  การเทียบตัวอย่างสีกับแสงไฟและแสงแดด
 
 
 
 
           แหล่งที่มาของข้อมูล -หนังสือการจัดแสดงสินค้า  ของสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ผู้แต่งเพ็ญศรี  เขมะสุวรรณ
                                                                             ของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ผู้แต่งสายฃล  วิสุทธิ์สมุทร
 
 
                              
Comments