แนวการสอน

รายวิชา (ภาษาไทย)                  การบัญชีเบื้องต้น 2

            (ภาษาอังกฤษ)               BASIC ACCOUNTING 2
 

รหัสวิชา                                    2201-1003

 
จำนวนหน่วยกิต                         3 หน่วยกิต
 
ระดับชั้น                                    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
 
ภาคการศึกษา                            ภาคเรียนที่ 2/2553
 
อาจารย์ผู้สอน                            อาจารย์ยุวดี                    ชีชนะ

อาจารย์โสภณ                  การะพิมพ์

อาจารย์ไพรัตน์                ลิ้มปองทรัพย์

อาจารย์ศศิธร                   ท้าวปราบภัย

อาจารย์สุคนธรส               บุญเรืองรอด

อาจารย์สุพัฒนา               นาคประดิษฐ์      

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของสินค้า การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชี กระดาษทำการ 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบดุล และสรุปวงจรบัญชี

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชี สำหรับกิจการของเจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อ ขาย

2.  เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการ

เจ้าของคนเดียว ประเภทธุรกิจซื้อ ขายสินค้า

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ มีวินัยตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 

 

เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

1

การบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

1.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

1.2  ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า

1.3  วิธีการซื้อ ขายสินค้า

     -    เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

     -    ขั้นตอนในการซื้อ ขายสินค้า

     -    เงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อ ขายสินค้า

1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

1.5  การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

1.6  การผ่านบัญชีแยกประเภท

3

สมุดรายวันเฉพาะ

2.1   สมุดรายวันซื้อสินค้าและสมุดรายวันส่งคืนสินค้า

-           ความหมาย

-           สมุดรายวันซื้อสินค้า

-           สมุดรายวันส่งคืนสินค้า

-           ทะเบียนเจ้าหนี้

-           รายละเอียดเจ้าหนี้

4

2.2   สมุดรายวันขายสินค้าและสมุดรายวันรับคืนสินค้า

-           ความหมาย

-           สมุดรายวันขายสินค้า

-           สมุดรายวันรับคืนสินค้า

-           ทะเบียนลูกหนี้

       -      รายละเอียดลูกหนี้

5

2.3   สมุดรายวันรับเงิน

-           รูปแบบของสมุดรายวันรับเงิน

-           วิธีการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันรับเงิน

-           การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

-           การผ่านรายการไปสมุดแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

6

2.4   สมุดรายวันจ่ายเงิน

-           รูปแบบของสมุดรายวันจ่ายเงิน

-           วิธีการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันจ่ายเงิน

-           การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

       -     การผ่านรายการไปสมุดแยก ประเภทเจ้าหนี้รายตัว

 

7

รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป

3.1  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

3.2  รายได้ค้างรับ

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

8

3.3  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

-           บันทึกเป็นสินทรัพย์

-           บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

9

3.4  รายได้รับล่วงหน้า

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

-           บันทึกเป็นหนี้สิน

       -      บันทึกเป็นรายได้

10

3.5  ค่าเสื่อมราคา

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

 

11

3.6  หนี้สงสัยจะสูญ

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

3.7  วัสดุสำนักงานใช้ไป

-           ความหมาย

-           การบันทึกบัญชี

12

กระดาษทำการ และงบการเงิน

4.1  กระดาษทำการ 8 ช่อง

-           ความหมาย

-           รูปแบบของกระดาษทำการ

13

ขั้นตอนในการจัดทำ

กระดาษทำการ 8 ช่อง

 

14

-  งบการเงิน

-  ประเภทของบการเงิน

-  รูปแบบของงบการเงิน

-  งบกำไรขาดทุน

15

งบดุล

 

16

การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

17

การปิดบัญชีในแยกประเภททั่วไป

18

ทบทวน

 

ชิ้นงานศึกษาค้นคว้า

            จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองในรอบระยะเวลา 1 เดือนพร้อมหาใบเสร็จรับเงินประกอบ

            -  รายรับในแต่ละวัน

            -  รายจ่ายในแต่ละวัน

 

ลักษณะของงาน

            -  จัดทำเป็นบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน และสรุปว่าในหนึ่งวันมีเงินเหลือเพื่อที่จะออมเท่าไร

 

ข้อตกลงในการเรียน

            1.  นักเรียนทุกคนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80%

            2.  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ

            3.  มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 

 

การวัดผลและการประเมินผล (คะแนนรวม 100)

            1.  งานมอบหมาย (งานกลุ่มหรืองานเดี่ยว)                            5         คะแนน

            2.  เวลาเรียน และการบูรณาการ                                           5         คะแนน

            3.  สอบระหว่างภาคเรียน                                                    60         คะแนน

            4.  สอบปลายภาคเรียน                                                      30         คะแนน

                        รวม                                                                    100         คะแนน

 

เอกสารตำราประกอบการเรียน                                                                                                    
1.  หนังสือการบัญชีเบื้องต้น 2 ของอาจารย์สวัสดิ์  พุ่มภักดี
 
Comments