4. กระดาษทำการและงบการเงิน

 สาระสำคัญ

หลักจากที่กิจการจัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุงบัญชีแล้วกิจการสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันที แต่เพื่อความสะดวกและป้องกันการผิดพลาดกิจการอาจจัดทำกระดาษทำการชนิด 8 ช่อง เพื่อช่วยให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการทำบัญชี คือการปิดบัญชีประจำงวด เพื่อยกยอดคงเหลือของบัญชี หมวด 1 หมวด 2 และ หมวด 3 ไปยังบัญชีต่อไป

 
ความหมายของกระดาษทำการ

           กระดาษทำการ  หมายถึง  หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี  หลักฐานที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี และสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ซึ่งได้แก่ เอกสารที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้จัดทำขึ้นเอง  เอกสารที่ได้รับมาจากกิจการที่ทำการตรวจสอบ  หรือที่ขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี