2. สมุดรายวันเฉพาะ

สาระสำคัญ

            ในกรณีที่กิจการค้าเป็นกิจการขนาดใหญ่ กิจการควรเลือกใช้สมุดรายวันเฉพาะแทน สมุดรายวันทั่วไป โดยเฉพาะกิจการค้าที่มีรายการค้าในแต่ละวันมาก การใช้สมุดรายวันเฉพาะ    จะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม