เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูิมิปัญญาท้องถิ่น